B. Feuchtersleben Ernő: Adalék a lélek életrendjéhez

Ár: 3000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Korunk rohamos, zajos és könnyelmű. Az ember magának s az olvasó közönségnek is valódi szellemi jótéteménynyel szolgál, ha a vulkánszerű jelennek lesujtó életétől, az ezer haszontalan irányban szétforgácsolt irodalom még lesujtóbb hullámzásától a tekintetet elvonja, s a belső emberi természet vizsgálásának csendes régiói, önmagunk szemlélete felé tereli. Itt a dolgokkal való összefüggésünk, czélunk, kötelességeink köre tisztába hozatik, és a mennyiben a nekünk semmit nyújtani nem képes világgal derűlten leszámolunk, érezzük, hogy elveszettnek tartott békénk ismét visszatér, s második ártatlanság tiszta, megnyugtató fénye dereng egész lételünk fölé. Ám mulattasson bennünket gyermekkorunkban, ha csekélyebb tehetségünk is van a rímek gyermekjátéka, a mely csak a lángész kezei között válik tartalomban gazdag jelvénynyé, a férfiú azonban már csak hadd keressen üdülést legmélyebb, legszentebb viszonyai fölötti gondolkodásában, e részt csak oly valamivel fog foglalkozni, mihez bárki is e földön képességgel bír, miután e gondolkodás mindenkinek feladatát képezi. «Íróink – mondja Sternberg báró szellemes fogalmazványai egyikében – nem többé magányos szobában, hanem nyílt piarczon írnak. Ez okból van annyi lárma, por, országúti valóság műveikben, ellenben mindinkább és inkább eltűnik azokból az a titokteljes mélység és tisztaság, a mely szép csoda módjára él őseink könyvei lapjain. Ehhez járul az a sietség, melyre napjainkban valamennyien sürgettetünk, a bölcsész, a költő – csakhogy valamikép hátra nem maradjanak – amaz eszméit az állam, emez érzelmeit a társadalomra szórja, és mindketten megelégedettek, ha heves, ha pillanatnyi hatást láthatnak. Ugyan kinek van most ideje megöregedni és el nem avuló könyveket írni?» – Ily jogos panaszoknak elejét venni, ez irányzatokkal szembeszállana – e végre írvák e sorok. A pihenés jelentőségének megfelelően felüdülés és megerősbülés czéljából szerkesztettek: ez irányban kell hát olvastatniok is, ha az olvasó akarja, hogy rá nézve is érdekkel bírjanak.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Fordító

Dr. Klekner Alajos

Kiadás éve

1882

Oldalszám

198