Magyar statisztikai zsebkönyv

Ár: 1000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Magyar történelmi adatok 3
Kormányzó 9
M. kir. miniszterek 9
Minisztériumok 9
Egyházi hatóságok 17
M. kir. követségek és konzull hivatalok
Követségek 18
Konzuli hivatalok 19
Külföldi diplomáciai képviseletek és konzuli hivatalok Budapesten 21
Országgyűlési képviselők betűsoros névjegyzéke a foglalkozás feltüntetésével 23
A magyarság világlétszáma. Magyar népességtörténet. A finnugor rokonnépek száma.
A magyarság világlétszáma 33
Magyar népességtörténet 33
A finnugor rokonnépek száma 34
A világháború embervesztesége
Földrajzi leírás, határaink hossza
Földrajzi leírás 37
A mai Magyarország határainak hossza 40
Területi és népességi adatok. Közigazgatási felosztás. Népszámlálási eredmények.
A Magyarbirodalom, a trianoni és a megnagyobbodott Magyarország területe, népessége, népsűrűsége és népszaporodása 43
Magyarország közigazgatási felosztása 44
Magyarország területe, népessége, népszaporodása és népsűrűsége tövényhatóságonkint 46
A városok és a 10.000-nél több lakossal bíró községek népessége: 50
A városok 50
A községek 54
A népesség tömörülése 60
Terület, lélekszám, férfiak és nők száma, népszaporodás és népsűrűség város és vidék szerint 62
A népesség családi állapota 62
A népesség életkora 64
A lakóházak és a magánlakások száma 64
A népesség életkora a családi állapottal egybevetve 65
A népeség vallása 66
A népesség anyanyelve és nemzetisége 66
Népmozgalom
Népmozgalmi főeredmények (grafikonnal) 69
Házasságkötések:
A házasulók kora 72
A házasulók családi állapota 72
A házasulók anyanyelve 73
A házasulók vallása és a vegyesházasságok 73
Születések 73
A szülők életkora 74
Halálozások
Elhaltak kora 74
Legfontosabb halálokok 75
Természetes szaporodás 75
Természetes szaporodás vallás és anyanyelv szerint 75
A házasságok termékenysége 76
Vándormozgalom 76
Közegészségügy
Egészségügyi személyzet létszáma 79
Kórházak (köz- és magán-) 79
Gyógyszertárak 80
Védőhimlőoltás 80
Pasteur-Intézet 80
Gümőkórhalálozás 80
Trachoma 81
Bejelentésre kötelezett fontosabb fertőző megbetegedések 81
A gyógyfürdők vendégforgalma 81
A nevezetesebb gyógyfürdők és üdülőhelyek vendégforgalma 82
Szociális viszonyok
Társadalm biztosítás
Társadalombiztosító szervek 85
Taglétszám 86
Biztosítottak betegségi adatai 87
Betegségi napok száma 87
Keresetképtelenséget okozó betegségek 88
Keresőképes beteg tagok és családtagok gyógykezelési esetei 89
A betegségi biztosítás főbb adatai 91
A betegségi biztosítás által teljesített segélyezési költségek megoszlása 92
Balesetek
Bejelentett mezőgazdasági balesetek:
Gazdasági ág, a sérülés neme és foka 93
A sérültek személyi viszonyai 94
Bányászati és kohászati balesetek 94
Bejelentett ipari, üzemi balesetek 95
Közúti forgalmi balesetek 96
Vasúti üzemi balesetek 96
Halálos kimenetelű balesetek 97
Jellegzetesebb munkabérek
1941. október 1-én 98
Hatósági munkaközvetítők
Foglalkozási csoportok 102
Alkalmazási minőség 102
A vidéki hatósági munkaközvetítők részletesen 103
A munkás-érdekképviseletek által nyilvántartott munkanélküliek 103
Öngyilkosságok 104
Mentőegyesületek 105
Állami gyermekmenhelyek 105
A gyermekmenhelyeken gondozottak 106
Lakóházépítkezés 106
Sportlétesítmény-statisztika:
A fontosabb sportlétesítmények területi megoszlása 107
A sportlétesítmények általános adatai 110
Fontosabb sportlétesítmények:
Sporttelepek és sporterek 112
Testgyakorló termek és csarnokok 112
Sportuszodák 113
Csónakházak 113
Teniszpályák 114
Korcsolyapályák 114
A sporttelepek és sportterek területe és a népességhez viszonyított aránya 115
Sportegyesületek
Megoszlása törvényhatóságonkint az alapítási év szerint 116
Tagjainak megoszlása törvényhatóságonkint 120
Bevételei 124
Kiadásai 124
Őstermelés
A földterület megoszlása mívelési ágak szerint 129
Az 50 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok 131
Az 50 kat. holdas és ennél nagyobb forgalmú földbirtokok 132
Tulajdonost cserélt földbirtokok:
Mívelési ágak szerint 133
A tulajdonoscsere módja szerint 134
Cséplőgépek 134
A parcellázások az 50 kat. holdnál nagyobb földbirtokokból 135
Szőlőtermelés
Szőlőterület 136
Átlagos terméshozam 136
Szőlőtermés 137
Erdőterület 138
Fatermelés 138
Állatorvosok 138
A hasznos háziállatok betegségei: 139
Tejüzemek 140
Méhészeti termelés 140
Selyemtenyésztés 140
Ipar és kereskedelem
Kereskedelmi és iparkamarák 143
Ipartestületek 143
Szabadalmak, védjegyek, mintaoltalom 143
A gyáripar összefoglaló adatai 144
A gyárak települése 144
A gyáripari alkalmazottak 144
Ipartelepek, munkáslétszám 145
Fontosabb gyáriapri adatok törvényhatóságonkint 146
Külföldi honosok a gyáriparban 150
Üzemi idő, munkaidő 150
Az átlagos napi üzemidőtartam 151
A tisztségviselők és műszakvezetők fizetése 151
Munkabérek 151
A munkások átlagos órabére 152
Üzemi és termelési költségek, ipari többletérték 152
Fontosabb termelési adatok a gyáriparban 153
Iparosok 155
Kereskedők 158
Részvénytáraságok: 161
A részvénytársaságok, telepeik és üzlethelyeik 161
Fontosabb mérlegadatok és pénzügyi eredmények 161
A részvénytársaságok üzleti eredményei 162
Osztalék 162
Korlátolt felelősségű társaságok 163
Áralakulás
A gabonaneműek átlagos ára, havonkint 167
Áralakulás Budapesten: 167
Létfenntartási költségek indexszáma 167
Nagykereskedelmi árak indexszámai 168
Fontosabb áruk nagykereskedelmi árai 169
Kiskereskedelmi árak 170
Külkereskedelmi fogalom
Főeredmények 173
Vámbevételek 173
Származási és rendeltetési országok 175
Tarifaosztályok 175
Közlekedés
Közúti hálózat 179
A magyar vámhatárokon át közlekedő gépjárművek forgalma 179
Városi és községi vasutak 179
Vasutak
Fejlődés 180
Építmények 180
Személyforgalom 180
Nagyobb távolsági vasutak
Kisebb távolsági vasutak 180
Vasúti és hajózási vállalatok közötti átakóforgalom 181
Korlátolt közforgalmú iparvasutak 182
Hajózható víziutak 182
Hajózás 183
Berendezés 183
Forgalom 183
Fontosabb folyami kikötők áruforgalma 183
Tengerhajózás 184
Téli kikötők 184
Posta: kiterjedés és berendezés 184
Távíró és távbeszélő 184
Távíró 184
Távbeszélő 185
Forgalom általában 185
Rádió: előfizetők számának növekedése 186
Közvetített előadások 186
Pénz és hitel
Magyar Nemzeti Bank 189
Vagyonmérleg 189
Nyerség- és veszteség számla 189
Hitelintézetek
A hitelintézetek száma 190
Tőkeemelés és leszállítás 191
A hitelintézetek vagyonmérlege 191
A hitelintézetek eredményszámlája 192
A tiszta nyereség felosztása 192
A hitelintézetek alkalmazottai 192
Jelzálogos kölcsönök 193
Takarék és folyószámlabetétek 195
Takarékbetétek 195
Váltóleszámítás 195
Kézizálogüzletek 195
Fizetésképtelenségek 196
Váltóóvások 196
Biztosítás
Részletes adatok 199
A biztosított tőkék összege valutanemek szerint 200
Tűzkárok
A tűzesetek, a károsultak száma, az okozott kár 203
A tűzesetek okai 205
A tűzesetek hónapok szerint 206
Közműveltség és közoktatásügy
Kisdedóvás 209
Népoktatás 209
Középfokú oktatás 211
Felsőoktatás 216
Szakoktatás 220
Emberibaráti jellegű intézmények 221
Az iskolánkívüli népművelés 222
Magyarország könyvtermelése: 223
Lapszám és a megjelenés helye 223
Nyelv és eredet szerint 224
Kiadás, minőség, terjedelem és a kiadó jellege 225
Időszaki sajtó:
A belföldön feladott ujságok 226
A postára feladott ujságok 226
A külföldi ujságforgalom 226
Egyházi és hitélet
Fontosabb egyházi ténykedések 229
Áttérések: 229
Nemek szeint 230
A felekezetek nyeresége, vagy vesztesége az áttérések folytán 230
A felekezetből kilépettek 230
A felekezetből kilépettek és a felekezetek kötelékébe visszatért felekezeten kívüliek 230
Állami és törvényhatósági élet
Az országgyűlési képviselőválasztók és képviselők száma 233
Az Állam alkalmazottai 234
Az állami nyugellátásban részesülők 236
Adóstatisztika 237
Állami kiadások és bevételek az 1939/40. évi zárszámadás szerint 238
A kiadások megoszlása jelleg szerint 238
A közjogi jellegű bevételek zárszámadás szerinti alakulása 239
A beruházásokra fordított kiadások 239
Állami adósságok 240
A magyar állam költségelőirányzata 1943 évre 241
Költségelőiráyzati kiadások megoszlása jelleg szerint 1943. évre 241
Közjogi jellegű bevételek költségvetés szerinti alakulása 242
A törvényhatósági jogú és a megyei városok 243
A vármegyék 1942. évi évi költségelőirányzata 243
A községek 1942. évi költségvetése 246
Szükséglet 248
Fedezet 249
A községek megolszlása a pótadó nagysága szerint 1942. 252
Jogszolgáltatás
Szervezet 255
Személyzet 255
Házassági perek 255
Érvénytelenített és felbontott házasságok 255
Az elvált házasfelek életkora 256
Jogerősen befejezett büntetőügyek
A kir. járásbíróságok eljárást adatai 256
A kir. törvényszékek eljárási adatai 257
Elítélt személyek száma 257
A kir. törvényszékek által kiszabott büntetések 258
Fiatalkorúak befejezett büntetőügyet 259
A fiatalkorúakra kiszabott büntetések 259
A jogerősen elítélt fiatalkorúak fontosabb adatai 260
Az elítéltek foglalkozása, műveltségi foka, vagyoni állapota és az alkoholizmus hatása 260
A büntettek és vétségek miatt elítélt visszaesőkre vonatkozó fontosabb adatok 261
Az országos büntetőintézetek és a szigorított dologházak 262
Az országos javítóintézetek 262
Munkaviszonyok 262
A növendékek személyi viszonyai 262
Gazdasági jelzőtábla
Gazdasági jelzőtábla: 265
Népmozgalom 265
Munkapiac 265
Közlekedés 265
Áralakulás 266
Pénz és hitel 267
Rajzok a gazdasági jelzőtáblához 271
Ipari nyersanyagok temelése 1937-ben
A termelő országok rangsora
Nemzetközi adatok 302
Függelék

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző