Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek, tanulmányok

Ár: 1500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Gyulai Pál, a XIX. század kiváló magyar kritikusa, több száz tanulmányt, bírálatot és cikket írt hatvanhétesztendős irodalmi munkássága során. Hatalmas életművéből gyűjteményes kötetekben keveset tett közzé. A “kegyeletes utókort” részben az anyagi áldozatok, részben pedig a nemtörődömség tartották vissza e hatalmas életmű összegyűjtésétől; Gyulait pedig talán a holtáig tartó és mindig aktuális feladatokra irányuló, új és új tennivalókat diktáló munkatempó, talán a fölösleges szerénykedés, hogy művei nem érdemlik meg a fáradságot, ha pedig valaki mégis érdeklődnék irántuk, az úgyis megtalálja őket a korabeli folyóiratokban és lapokban.
Ha így gondolkozott – rosszul számított. Már csak azért is, mivel megannyi írása névtelenül vagy régen elfelejtett szignóval jelent meg, s nemegyszer tiszavirágéletű, ritka vállalkozásokban, melyekből manapság alig egy-két példány ismeretes csak már. Így a következő évtizedekben még a szakemberek sem tarthatták számon a teljesnek mondható Gyulai-életművet.
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének jelen kiadványa zárókövet igyekszik tenni Gyulai Pál dolgozatainak gyűjteményére. Az itt közölt anyag Bisztray Gyula és Komlós Aladár több évtizedes, lelkiismeretes munkájának eredménye. Jelentős mennyiség ez: 264 eddig kiadatlan s részben filológiai tanulmányt, polémiát, elő- és utószót s más jellegű hosszabb-rövidebb írást tartalmaz.
Ha e vállalkozás jelentőségét röviden akarnók jellemezni, bizton mondhatjuk, Gyulai Pál kritikai és egyéb dolgozatainak ezzel a kötetével egészében áll a kritikus, az irodalomtörténész és a publicista mindmáig olyan sokat vitatott tevékenysége.

TARTALOM:

Bírálatok
Boross Mihály: Házasság spekulációból 9
Barna Ignác: Szerelemhangok 12
Sükei Károly: Hulló csillagok 14
Bajza összegyűjtött munkái 19
Losonczy László költeményei 30
Szikszói Enyhlapok. 1853. II. 20. és 24. 33
Nemzeti képes és verseskönyv. 1853. VII. 8. 39
(Jósika Miklós:) A nagyszebeni királybíró. 1853. VII. 12. 40
Iduna (Szász Károlyné) hagyományai. 1853. X. 22. 42
Irodalmi ismertetések I. Arany János: Toldi. II. Gr. Teleki József. 1854. III. 5. 45
Ferenczy Teréz: Téli csillagok. 1854. V. 4. 48
Bérczy Károly: Világ folyása. 1854 VII. 28. 50
Győrfi Gyula: Romvirágok. 1854. VIII. 2. 53
Szász Károly: Levelek a külföldi költői koszorújából. 1855. III. 6. 55
Budapesti Szemle. XLVIII. és XLIX. füzet. 1862. VII. 24. 56
Arisztidesz (Vajda János): Önbírálat. 1862. VII. 31-IX. 4 60
Spanyol népmesék. 1862. VIII. 14. 79
Mészáros István: Szerelem és eskü. 1862. IX. 18. 81
Kolozsvári Album. Szerk. B. Bánffi Dezső stb. 1862. X. 9. és 16. 81
A Magyar Ember Könyvtára. Szerk. Pákh Albert. 1863. V. 10. 87
Budapesti Szemle. LXI. 1864. III. 6. 88
Amit a nők a legjobban szeretnek. Szerk. Lauka Gusztáv. 1864. III. 6. 90
Nyelvtudományi Közlemények. III. köt. 1864. III. 13. 91
Budapesti Szemle. LXII. és LXIII. füzet 1864. V. 15. 92
Flegler: Szalay emlékezete. 1866. III. 19. 95
Puskin: Anyégin Eugén. Ford. Bérczy Károly. 1866. IV. 8. 96
Imre Sándor: A magyar irodalom és nyelv rövid története 1866 98
Bodnár Zsigmond: Chateaubriand és kora. 1867. 104
Nemzeti dalkönyvecske. – Babérok. – Új nemzedék. 1877. V. 105
Bánóczi József: Kisfaludy Károly és munkái. 1881. VI. 22. 106
Vázlatok a M. T. Akadémia félszázados történetéből. 1881. VIII. 109
Pálffy Albert: Eszti kisasszony professzora. 1882. III. 28. 111
Pálffy Albert: Egy mérnök regénye. 1884. VI. 10. 111
Budapester Tagblatt. 1884. VI. 112
Ábrányi Emil: Teréz és kisebb költemények. 1884. X. 114
Budapest a kiállítás alatt. Szerk. Gelléri Mór. 1885. V. 116
id. Szinnyei Jószef: A komáromi magyar színészet története. 1885. XII. 116
K. Nagy Sándor: A váradi színészet története. 1885. XII. 120
Baróti Lajos: Újabb Petőfi-relikviák. 1887. I. 20. 122
Kunoss Ignác Török népmeséi. 1888. IX. 28. 122
Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza. 1890. VI. 15. 123
Rákosi Viktor: Sipulusz tárcái. 1891. V. 124
II. Kelemen László: Magyar vagy német színház 1891. 127
Kriza János költeményei. 1893. V. 30. 129
Benedek Elek: Huszár Anna. 1894. XI. 130
Ferenczi Zoltán Petőfi-életrajzáról, 1895. VI. 15. 131
Benedek Elek: Testamentum és hat levél. – A szív könyve. 1896. IX. 132
Gárdonyi Géza: Igazság a földön. 1897. VIII. 135
Szikra (gr. Teleki Sándorné): A bevándorlók. 1898. VIII. 138
A Petőfinek, mint költőnek szónoki jellemrajzára kitűzött Lukács Krisztina-féle jutalomról. 1900. II. 4. 143
Rákosi Viktor: Korhadt fakeresztek. 1900. IV. 144
Szikra (gr. Teleki Sándorné): Ugody Lilla. 1900. VIII. 146
Bíráló-jelentés a Lukács Krisztina-féle kisebb költői beszélypályázatról. 1902. I. 26. 148
Jókai Mór önmagáról. 1904. IX. 149
Báró Kemény Zsigmond tanulmányai. 1906. XII. 152
Polémiák
Percnyi figyelmet kérek! 1848. I. 11. 159
A Hölgyfutár poétái. 1850. XII. 1. 161
Nyilatkozat. (“A Hölgyfutár poétái” ügyében) 1850. XII. 15. 166
Polemikus jegyzetek. 1853. VI. 23. 167
Vélemény Kemény Zsigmondról, mint regény- és beszélyíróról. 1854. V. 3. 168
I. (Polémia Török Jánossal.) 1885. IX. 5. 173
II. Fölszólítás Török János úrhoz. 1855. IX. 12. 174
Petőfi szülővárosáról. 1857. I. 14. 175
Még egyszer Petőfi szülővárosáról. 1857. I. 31. 177
(Vita Egressy Gáborral). 1857. II. 11. 179
(Vita a Hölgyfutárral). 1857. II. 14. 181
Irodalmi csínyek. 1866. IV. 23. 183
Egypár megjegyzés Perczel Mór emlékirataira. 1868. I. 11. 184
P. Szathmáry Károly és a M. Tud. Akadémia 1872. VI. 5. 186
Deák Ferenc levelei b. Wesselényi Miklóshoz. I-II. 1874. VI. 14. és 23. 188
I. Petőfi költeményei s az írói tulajdonjog. 1874. X. 15. 191
II. Petőfi költeményei ügyében. 1874. X. 24. 194
Az “Egyetértés” és “Ellenőr”-nek. 1874. XI. 22. 195
Az Ágai-Zichy-polémia. 1877. VIII. 12-22. 198
Petőfi és Prielle Kornélia. 1879. V. 6. 201
Petőfi és Klapka. 1882. X. 22. 203
Válasz Trefort Ágoston nyílt levelére. 1883 205
A Budapesti Hírlap és gróf Széchenyi István. 1893. II. 206
A Magyar Nyelvőrnek. 1894. I. 208
Válasz Riedl Frigyesnek. 1900. X. 13. 211
Írói arcképek és nekrológok
Brassai Samu. 1850 215
Pálffy Albert 1853 216
Sükei Károly (Nekrológ) 1854. I. 24. 219
Gróf Teleki József. 1854. II. 219
Petőfi Sándor. 1855 223
Vachott Sándor. 1855 228
Vahot Imre. 1855 229
Obernyik Károly. (Nekrológ) 1855. VIII. 22. 230
Arany János. 1858 232
Kriza János. 1858 240
Medgyes Lajos. 1858 241
Báró Kemény Zsigmond. 1866. XI. 4. 242
Pákh Albert. (Nekrológ) 1867. II. 17. 244
Csengery Antal. 1873. XII. 7. 247
Emlékezés Deák Ferencre. 1904-1906. 252
Üdvözlő és megnyitó beszédek. Felhívások. Jelentések
Felszólítás (a “Kolozsvári Nevelői Kör” ügyében.) 1847 265
Fölhívás. 1850 265
(A kolozsvári Ref. Főiskola tanévének megnyitásakor) 1861. IX. 7. 268
A Vörösmarty minden munkái t.c. előfizetőihez 272
Pohárköszöntő a félegyházi Petőfi-ünnepélyen. 1867. X. 16. 273
Jelentés Lukács Móric haláláról. 1881. XI. 30. 273
Pohárköszöntő Tóth Lőrinc félszázados írói munkásságának ünnepén. 1882. V. 12. 274
A kecskeméti Katona-ünnepen. 1883. IV. 16. 275
Lévay József tagajánlása 1883 277
Pálffy Albert tagajánlása. 1884 277
Taine Hippolit tagajánlása. 1885 278
Jelentés Tomori Anasztáz haláláról. 1894. X. 31. 278
Apponyi Albert üdvözlése a Kisfaludy-Társaságban. 1895. II. 10. 279
Válasza írói ünnepén. 1895. II. 15. 279
Báró Jósika Miklós születésének százados évfordulóján. 1895. V. 5. 280
Phillips Henrik halála 282
Theophil Stier halála 283
Elnöki megnyitó beszéd a Kisfaludy-Társaság XLIX. ünnepi közülésén. 1896. II. 9. 283
Rákosi Viktor üdvözlése a Kisfaludy-Társaságban. 1897. XI. 21. 287
Jelentés Pálffy Albert haláláról. 1898. I. 26. 288
Szász Béla és Arany László halála 289
Tagsági oklevél átnyújtásakor 290
Tagsági oklevél átnyújtásakor 290
Szabolcska Mihály üdvözlése a Kisfaludy-Társaságban. 1899. III. 29. 290
Lemondása a Kisfaludy-Társaság elnökségéről. 1899. X. 8. 291
Elő- és utószók s kísérő jegyzetek
Kazinczy Ferenc. (Bevezetésül (a Szépirodalmi Lapokhoz) 1853. I. 2. 295
Befejezésül (a Szépirodalmi Lapokhoz). 1853. VI. 30. 298
Kazinczy Ferenc levelei Cserey Farkashoz. 1861 299
Előszó Petőfi Sándor vegyes műveihez. 1863 299
Előszó Vörösmarty minden munkáihoz. 1864 304
Előszók a Magyar Népköltési Gyűjteményhez. 1872 305
Petőfi két levele Bem tábornokhoz. 1875. I. 10. 317
Előszó Halasi Aladár: Petőfi relikviák c. gyűjteményéhez. 1878. 318
Előszó Szigligeti Ede: Magyar színészek életrajzai c. kötetéhez. 1878 321
Előszó Ercsey Sándor: Arany János életéből c. munkájához. 1883 323
Előszó Kármán József: Fanni hagyományai c. munkájához. 1887 325
Előszók Arany László Összes Műveihez (II-V. köt.) 1901 326
Előszó Báró Kemény Zsigmond munkáihoz. 1905 330
Dramaturgiai dolgozatok
Dobsa Lajos: Marquis Brumon. 1850 X. 6. 341
Szigeti József: Viola. 1851. IV. 17. 344
Elsz Sándor: Ő nem féltékeny. 1853. II. 17. 347
A festő álomképe (balett). 1853. IV. 28. 347
Szigligeti: Árgyil és Tündér Ilona, harmadszor. 1853. IV. 28. 348
Vita Török Jánossal (a Nemzeti Színház ügyében) 1855. IX. 10. 348
A Szigligeti-nővérek. 1861. II. 13. 349
Farsangi kalandok. (Balett három szakaszban.) 1863. IV. 26. 351
Némethy György – Huber Károly: A víg cimborák. 1863. XII. 20. 352
Jelentés az 1866. évi Teleki drámai pályázatról. 1867. I. 353
Helyreigazítás (a színészeti tanoda ügyében). 1867. VIII. 13. 359
Jelentés az 1867. évi gr. Karácsonyi-jutalomról. 1868. III. 30. 360
Jelentés az 1868-i Teleki drámai pályázatról. 1869. III. 24. 365
Tóth Kálmán: Nők az alkotmányban. 1871. III. 5. 370
A ki nem adott Karácsonyi-pályadíj ügyében. 1874. XI. 18. 372
Dóczi Lajos “Csók”-járól. 1877. III. 5. 373
Jelentés az 1880-81-i Péczely-pályázatról. 1882 373
Jelentés az 1882-83-i Péczely drámai pályázatról. 1884 374
Jelentés az 1884-85-i Péczely drámai pályázatról. 1886 380
Tárcák
Kolozsvári napló. 1842. III-IV. 393
(Kolozsvári levelek.) 1842. IV-VI. 396
Kolozsvári levelek. 1844. I-VI. 416
Cserhalom. 1844. II. 15. 429
Társaséletünk. 1850. X-XII. 432
Budapesti élet. 1851. I. 4. 449
Néhány nap Erdélyben. 1851. VII. 4-5. 453
Erdélyi benyomások. 1851. VIII. 16. és 18. 459
Levelek egy nőhez. 1852. VII. 17. 464
Régi magyar szerelmes levelek. 1852. VII. 24. 472
Lakoma Ira Aldridge tiszteletére. 1853. IV. 7. 475
A kínai szalon. 1853. VI. 9. 477
Politikai cikkek
Nyilatkozat. 1848. III. 26. 481
Kolozsvár, máj. 30. 1848. 1848. VI. 2. 481
Pesti levelek. I-X. 1848. IX. 17-X. 31. 485
Pest, május 8. 1867. 499
Pest, július 6. 1867. 503
Pest, július 10. 1867. 506
Pest, július 14. 1867. 509
Pest, március 4. 1868. 512
A “Hon”-ról s a “Hon”-nak. I-II. 1868. III. 13. és 14. 514
Magyar írók segélyegylete
A Magyar Írók Segélyegylete és a “Vezér” tárcaírója. 1862. X. 14. 523
Nyilatkozat. 1862. X. 21. 526
A Magyar Írók Segélyegylete. 1863. II. 5. 526
Titkári jelentés a Magyar Írók Segélyegylete 1867-i közgyűlésén 1867. XII. 10. 528
Felvilágosítás. 1868. I. 1. 532
Titkári jelentés a Magyar Írók Segélyegylete 1877-i közgyűlésén. 1878. I. 2. 533
Kisfaludy-Társaság
Kisfaludy-Társaság (1866. március-április) 541
Kisfaludy-Társaság (1866. május) 545
Kisfaludy-Társaság (1866. június-október) 545
Kisfaludy-Társaság (1866. november-1867. február) 547
Kisfaludy-Társaság (1867. március-július) 555
Kisfaludy-Társaság (1867. október-1868. február) 556
Kisfaludy-Társaság (1868. március-november) 558
Lord Byron és Rutilius. 1872. III. 31. 562
A Kisfaludy-Társaság utolsó üléséről. 1872. IV. 4. 563
A Pesti Napló és a Kisfaludy-Társaság. 1884. X. 566
A Kisfaludy-Társaság és a gr. Apponyi Albert. 1893. I. 28. 567
Szerkesztői jegyzetek
Tompa Mihály “Válasz”-ához. 1855. márc. 22. 573
A Budapesti Szemle alábbi közleményeihez:
Imre Sándor: A magyar nyelvújítás és tévedései. 1873. 1. sz. 573
Paulay Ede: A Nemzeti Színház szervezetéről. 1873. 1. sz. 573
A Nemzeti Színház szervezetéről. 1873. 2. sz. 574
Petőfi hagyományaiból. 1874. 4. köt. 575
Demár János: Dembinszki Emlékiratairól. 1875. 7. köt. 575
Tolnai Lajos: Tompa Mihály költészete. 1878. 18. köt. 575
Riedl Frigyes: Kazinczy Ferenc és a német irodalom. 1878. 18. kötet 576
Szentkirályi: Elzász, Magyarország és Bosznia. 1878. 18. köt. 576
Csengery Antal: Deák békekövetsége Windischgraetznél. 1878. 18. köt. 578
Horváth Mihály: Deák Ferenc álma. 1879. 20. köt. 578
Marczali Henrik: A székelyek eredetéről. 1880. 25. köt. 578
Péterfy Jenő: Bírálóimnak. 1881. 26. köt 579
Riedl Frigyes: A magyar hunmondák. 1881. 27. köt. 580
Fraknói Vilmos: A középtanodai törvényjavaslat. 1882. 30. köt. 581
-m: Fraknói s a középiskolai törvényjavaslat. 1882. 31. köt. 581
Kovács Lajos: Történelmi tanulmányok. 1883. 33. köt. 582
Kovács Lajos: Történelmi tanulmányok. 1883. 35. köt. 583
Egy névtelen levelei a szerkesztőhöz. 1883. 35. köt. 584
König Gyula: Az elektromosságról. 1884. 37. köt. 585
Szarvas Gábor: A nyelvhibák és teendőink. 1884. 38. köt. 585
Brassai Sámuel: Nyelv és irodalom. 1884. 38. köt. 585
Csiky Gergely: A Budapesti Szemle szerkesztőjének. 1884. 39. köt. 586
-m-: Schlauch püspök és a béke-föltételei. 1885. 41. köt. 586
Arany János: Ártatlan dac. 1885. 41. köt. 587
Zichy Antal: A felsőház kezdeményező joga. 1885. 42. köt. 588
-f-: ifj. Apáthy István: A tudományos állattan. 1886. 45. köt. 589
Herman Ottó: A tudományos állattan ügye. 1886. 45. köt. 589
Fraknói Vilmos: Az Akadémia történelmi bizottságának munkásságáról. 1886. 46. köt. 590
Horváth Boldizsár: A köztörvényhatóságok rendezéséről. 1886. 46. köt. 591
Pauler Gyula: Salamon Ferenc legújabb munkája. 1886. 48. köt. 592
Csengery Antal: Deák és Beust találkozása. 1887. 49. köt. 592
Irodalom. Szerk. Tolnai Lajos. 1887. 49. köt. 592
Pauler Gyula: Nyílt levél a szerkesztőhöz. 1887. 49. köt. 593
Tisza István: Az agrárius kérdésről. 1887. 50. köt. 593
Pasteiner Gyula: Az Arany-szoborra beérkezett pályaművek. 1887. 52. köt. 596
Simonyi Zsigmond: Nyílt levél a szerkesztőhöz. 1888. 54. köt. 597
Hieronymi Károly: A Tisza szabályozásáról. 1888. 54. köt. 598
Simonyi Zsigmond: Ártatlan vádlottak. 1888. 55. köt. 599
Mudrony Pál: Papíráruk emelése. 1888. 55. köt. 600
Apáthy István: A tanulmányi alap. 1888. 56. köt. 600
Nagy Ernő: Államjogunk köréből. 1888. 56. köt. 601
Apáthy István: A tanulmányi alapról. 1888. 56. köt. 601
Timon Ákos és Cs. F.: Nyílt levelek a szerkesztőhöz. 1889. 59. köt 603
Nendtvich Károly: Hogyan lett a világ? 1889. 59. köt 603
Grünwald Béla és Salgó J.: Nyílt levelek a szerkesztőkhöz. 1889. 62. köt. 604
Vadnay Andor: A porosz járási önkormányzatról. 1891. 66. köt. 604
-r-: Három kötet Brunetiéretől. 1891. 66. köt. 604
Lederer Béla: Nyílt levél a Szerkesztőhöz. 1891. 67. köt. 605
o-t: A katolikus klérus sérelmei 1848 előtt és után. 1892. 71. köt. 605
Heinrich Gusztáv: Körner Zrínyi-drámája. 1892. 71. köt. 606
Kropf Lajos: A Magyar Nyelvtörténeti Szótár ügyében. 1893. 75. köt. 606
Brassai Sámuel: A nép legfelsőbbsége. 1894. 79. köt 606
Varga Ottó: Nyílt levél a szerkesztőhöz. 1896. 85. köt. 607
Bertha Sándor: A magyar zenéről. 1896. 607
Pap Dávid: A horvát pénzügyi kiegyezés. 1897. 89. köt. 607
Herman Ottó: Az ősfoglalkozások kérdése. 1897. 89. köt. 608
Márki Sándor: Az 1848-9-i 3. zászlóalj története. 1898. 94. köt 610
Haraszti Gyula: Nyílt levél a szerkesztőhöz. 1899. 99. köt. 611
Hatvany Lajos: Válasz a Budapesti Hírlapnap, 1905. 122. 611
Függelék
A Magyar Írók Segélyegylete. 1862-1869 615
Felhívás a Kisfaludy-Társaság népköltészeti gyűjteményének újabb folyamára. 1863. VIII. 22. 617
Jelentés a Nádasdy-pályázatról. 1864. I. 17. 620
Flegler Szalay Lászlóról. 1866 621
Rónay Jácint: Jellemrajzok az angol színvilágból. 1866 622
Ponsard emlékezete. 1867. 624
Sümegi Kálmán: Gyulai Pál Petőfiről. 1877 624
Petőfi dalairól. 1883. XII. 29. 624
Humoros vagy szatirikus regény. 1888. II. 1. 624
Petőfi életrajza. (Ferenczi Zoltán pályaműve) 1889. II. 4. 625
Jelentés az 1890. évi Somogyi Dezső-pályázatról. 1891. I. 28. 626
Lehr Albert: Goethe Hermann und Dorotheájának fordítása. 1899. XI. 20. 627
A népköltési gyűjtemény ügye. 1901. XI. 23. 628
Ady-interjú. 1909 629
Névmutató 665

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző