Eötvös Károly: A nagy per I-III.

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Első kötet
Előszó
Eltünt egy szegény lányka – Eltünéséből vérvád származott – Az emberi lékek, mint természeti tünemény – A közvélemény – A vérvád az élő babonák közé tartozik – Miért vártam húsz évig könyvem megírásával? – Könyvem természete 1
Régi vérvádak esetei 13
Az orkuti eset
A kis Balla István halála – Holttestét megtalálják – Kötél a nyakán, zsidó betűk a testén – A zsidókat gyanúsítják – A vádlottak – A zsidó fiú áttérése – A gyanús jelenségek – A kínzó vallatás – Lefkovics a kínzó vallatásba belehal – A fölmentő ítélet 15
A péri eset
A Kutyakaparó csárda – Takács András hirtelen halála – A hatalmas alispán – A lelketlen orvos szakértő – A vizsgálat – A kis zsidó gyerek beszéde – Kínzó vallatás – A tárgyalás – A halálos ítélet – A fölmentő ítélet 34
Husvét szombatján
Tisza-Eszlár – Metszőválasztás 1882. április 1-én – A pályázók – A jesiva – A zsidók istentisztelete – Nem ismerjük eléggé 54
Az eszlári zsidók – A jesivák belső élete – A pálinkamérésből eredt viszály – Az idegen metszők egész napi időtöltése – Koldus zsidók is vannak ott – A vérvád szerint készülő páska 63
A lányka eltűnése
Solymosi Eszter – Édes anyja – A szegénység – Huri Andrásné – A nagy meszelés április 1-én – Mikor és kik látták Esztert utoljára? – Anyjának panaszai – A vérvád megalakulásának külső körülményei 74
Hátha éretlen kis gyerek lenne a tanú? – A községi bíró rokonsága – A kis Samu zsidógyerek beszéde – A vizsgálóbíró nem nyomozza ki, honnan ered a kis gyerek beszéde – Az első nyomozások 89
A tanu
Sarf Móricz életkora – Az anyakönyvek hajdan – Miért kell Sarf Móriczot letartóztatni? – Elbeszéli, miként ölték meg a zsidók Esztert – E vallomást Péczeli Kálmán veszi írásba – Péczely rablógyilkos volt – Sarf Móricz csendbiztoshoz kerül 100
Recsky András, a csendbiztos – Ősei, családja – A magyar nemesség – A vármegye státusai – Móricz vallatása a csendbiztosnál – A csendbiztos cselédei – A vizsgálóbíró alaki törvénysértései 113
A szenvedélyes közvélemény hatalma a bíróságok fölött is érvényesül – Móriczot tanu létére elzárják – Jogairól nem gondoskodnak – Szentül hiszem, hogy vallomása Eszláron készült, nagyfaluban csak elfogadtatták vele – A szegénysorsú zsidógyerek rendszerint félénk 128
Hajsza a koldus után
A vádlottakat egymásután kihallgatják – Kereken visszautasítják a vádat – Alibit igazol mind – A szüzesség fogalma – Bukszbaum örökös imádkozása – A zsidó írások – Mit jelenet a Krammolblü? 141
Fölkutatják a sírokat – Az emődi zsidók – Az alibi – Az elfogott koldus zsidók serege 154
Róth Borbála koldus zsidóasszony – A ki meg akarja javítani a világot 160
A varjú-laposi rejtély – A szolgáló megijed s ijedtében látást lát 167
A tisza-dobi fejetlen hulla – Fekete kutya élettelen teste lett belőle – Eszter a metsző zsidó pinczéjében – Eszter a zsidó pap virágos kertjében – Eszter a sírban – Keresztyén gyerek befalazva a zsidótemplomba 171
A bolygó zsidó, a ki bosszút áll – Volner Herman volt a koldus zsidó Eszláron április 1-én – Megtalálják – Elmondja mentségét 176
Mi történt a Tiszán?
Miként készül a tutaj? – A tutaj személyzete – A kormánybíró – A sáfár – A vállalkozó hajdan és most – A tutajhajózás titkai – A haliba – Az étkezés – A pálinka – A szagnak szerepe a természet történetében 183
Herskó Dávid sáfár tutajai – Kikből állt a tutajok személyzete? – A tutaj története – Mikor a Tisza virágzik – Selever és Galsi – A kártyázás élvezete – Mi az unalom? 199
Csepkanics nem kártyáz – Meglátja a halottat – Oláh György uram – Az alkonyat – Esti szürkület a Tisza partján – Jámbor lélek minek nézi a halottat? – A néma temetés 216
Mindenki szentül hitte, hogy Solymosi Eszter a csonka-füzesi holttest – Az éjjeli közönség a sírnál – Az ásó története – Az első rendőri szakértői vizsgálat – Éjjel őrzik a halottat – A kételkedés szava 227
Legyen sötétség!
A holttest fölismerése – A magyar műveltség – Kozma Sándor – A kik látták a holttestet – A kiket elzártak nézésétől – A holtestet meztelenen mutatják – Mi a szemérem? – Eszter ruhája a holttesten – Miként bánik a halál és az enyészet a holttestekkel? – Eszter különös testi jele 242
Az első fölismerési eljárás tanui – Ezek közt Szakolczai Julcsa – Hat tanu fölismeri Esztert, kettő pedig nem – A vizsgálóbíró nem veszi írásba a fölismerő tanuk által igazolt azonossági jeleket – Az ember foga és a falevél – Az ember nyoma – A második fölismerési eljárás tanui – a kálvinista lelkész vallomásának bírálata – Más termetarányok mutatkoznak a felöltözött nőnél, mint a mezítelennél – Az emberi test magassága szemmérték után bizonytalan 258
A holttest bonczolása – A haj, a szemöldök, a nemi szőr, a fog, az emlők, a körmök, a tyúkszem – Az orvosi vélemény – Mindenki egyetértett az orvosokkal, csak három-négy tanu nem – megoldatlan kérdések. A sötétség teljes – A szegény ismeretlen halottat eltemetik – A temetés 287
A titkos tanács – A tutajosok megkerítése – Elfogják őket – A tutajosok semmit se tudnak hullacsempészetről – A szakértői nyomozások – Hova viszi a Tisza vize a fenyődeszkát? – Egy csomó tutajost szabadon eresztenek 307
Második kötet
A sötétség nagyobb lesz
Matej vallani kezd – A tárkányi veszteglés – Ismeretlen zsidó holttestet hurczol a vízben – megegyeznek Herskóval a holttestszállításra – A tokaji intézkedések – Felöltöztetik Tisza-Ladánynál a holttestet – Matej egyéb kijelentései 1
Herskó vallani kezd – A vizsgálóbíró előtt semmit se tud, a csendbiztos kezén mindent tud – Matejjel egyezően beszél – A vizsgálóbíró és társai hittek-e a hullacsempészetben? 15
Smikovics Jankel egyénisége – Első vallomása – Lassanként elhatározza, hogy ő is vall – Nyíregyházán bevallja a hullacsempészet regényes történetét – Uj adatokat hoz színre – A holttest különös szaga – Vallomása ellenkezik Matejjel és Herskóval, de Tisza-Lőkön összeegyezteti ezekkel vallomását 24
Oly sok közreműködő után a csempészett holttest eredetét könnyű kipuhatolni – Még se tudják kipuhatolni – A zsidók szentül hiszik a hullacsempészést – A börtön magánya – Rózenberg – Smilovics levelet ír a börtönben Rózenbergnek 86
A hullacsempészet elméleti bírálata – Miért bízták tizenöt tutajosra? – Miért volt a holttest annyi kézen? – A falevéllel bedugott orr érez-e szagot? – Miért biztak mindent véletlenre? – Miként erősítették a holttestet a tutajra? 45
A védelem
Miért kell a védő? – A bűnös ember szenvedése – Heumann Ignácz ügyvéd – Egyénisége – Az ügyvéd és a közvélemény – A fiskális, az odvokátusz, a prokátor, a mezei ügyvéd – Heumann erélye csökken – Felesége 58
A zsidók központi irodája – A Kagal – A központi iroda megkér: vizsgáljam meg Sarf Móriczot – megvizsgálom – tünődöm: elfogadjam-e a védői tisztet? 73
Családom és származásom – Családom története – Politikai multam és szerepem – Aggodalmaim – Éjjeli tanácskozás – Előrelátásom 84
Horánszky Nándor – Funták Sándor – Egyéniségük – Az ügyvédi díj kérdése – A kit a közvélemény üldöz 101
Tünetek. Kalandok. Tévedések
Grósz Márton és Klein Ignácz – Szegény ember alibije – Grósz és Klein alibije – A lovak színe magyar nyelven – A sárga ló meg a fekete ló – Lichtmann az ügyes 110
Tóth Borcsa testét, mikor aludt megméri két zsidó – A vizsgálóbíró napokig vizsgálja az esetet – Kisül, hogy az egész dolgot ugy álmodta Tóth Borcsa 126
Orvok éjjel sirt bontanak – A dombrádi elveszett lány – Rózenberg Herman Eszterkutató buzgalma – Hosszú fogsága 129
Mi a véletlen? – A tisza-löki vizi holttest – A bíró és szakértő tévedései – A csongrádi vizi holttest, a kinek nincs feje – A hírlapok kimondják: Ez a Solymosi Eszter – Egy tokaji lakosnak elszökik a szolgálója – Az eszlári zsidópap virágoskertje – Az abauji zsidók szövetsége holttestet szerezni – A hernádnémeti titok 135
A Bodrog vizének titka – Az öngyilkos ifju vallomása – A regény tetszik a közönségnek – Az egész pajkos koholmánynak bizonyul 150
A ki magát hitsorsosaiért feláldozza – Az igaz hős – Lelkének hányódása – Elszántsága – A biróságnál jelentkezik – Nem hisznek neki – Földönfutóvá lesz, mikor kiszabadul 156
Legyen világosság!
Zurányi Kálmán tanusága – Szakolczai Julcsa biztosan fölismeri Solymosi Esztert – A bíróság mulasztása – Kozma Sándor főügyész – A jóhiszemű tanu, mint hamis tanu – mit vétett a bíróság a mulasztással? 166
Zurányi vallomásának igazolása – Az orvosok is beismernek valamit – Sulyos mulasztásuk – A szakértő sohase vallja be, hogy valamihez nem ért – Szakolczai Julcsa az ítélőbíróság előtt – A hazugság – Olajos Bálintné és Solymosi Gáborné igazolják a tehéntaposást – Szűcs János paraszt, a remek tanu 182
A tisza-löki titkok
Miként keletkezett a hullaúsztatás gondotata? – A tutajosoknak Tisza-Lökre hurczolása – Vay György, csendbiztos – Ősei és jelleme 201
Csepkanics vallatása – Kinjai – Inkább meghal mintse hazudjék – A reszkető Mater minden bevall, hogy kivánják – Szabolcsi Miska szerepe – Hosszas vonakodás után Herskó is mindent vall. 211
Smilovics Janke – Az éjjeli vallatás – Mi a rab éjszakája? – Smilovics vall – Utóbbi vallomását visszavonja – A hullacsempészet meséjének keletkezése – Smilovics lelkének mélységei – Leonidás és Zrinyi más mint Smilovics – Szegény ember ne legyen hős 227
Mendelovics Niszen könnyű szerrel igazolja magát – Fogel Amsel és tanui.- Vallatása – A tyúkól – Az egyiptomi harmadik és negyedik csapás – Fogel inkább meghal, semmint vallomást tegyen – A pandur lova előtt – A sötét börtön 245
Grósz Márton vallatása – Klein Ignáczot gyötrik, sanyargatják – Solymosi Eszter ruhájának kérdése – A községi bíró Buchtanét akarja a vádba keverni – Rószberg Leoné – Cseres Andrásné jelleme – Hamis tanu – Tanuságtételének részletei 266
A foglyok éjjeli behajtása Nyíregyházára – Vajjon valósággal megtörténtek-e a gyötrő, sanyargató vallatások? Matej Cepkanics és Herskó panasza a kínzatások miatt – Matej csodálatos visszaesése – Bűnös tagadása – Mit ér az eskü? 295
A vádlottak gyakran védik magukat tagadással – Gyakran panaszkodnak, hogy kínozták őket – Van-e joguk a tagadáshoz? Meddig terjed önvédelmi joguk? – Karanczai fogházőr, Róka és Kazimir pandurok eskü alatt bizonyítják a tisza-löki sanyargatások valóságát – Vay György csendbiztos tagadja – A bizonyságok mérlege 317
Harmadik kötet
A föld alól
Az első biztos jelenségek – Sarf Móriczot nem tudom kiszabadítani – A csonka-füzesi szakértők munkájában nem biztam – E munka ellenkezik a tárgyi tünetekkel – Mit tehetek ellene? – A vérvád különös természete – Trajtler Soma orvostudor 1
Miként dolgozik az agy? – Törvényszéki orvostani gyakorlatom története – Kovács József orvos, egyetemi tanár – Babos Viktor tudós – Előterjesztésem a holttest kiásása iránt – A falusi sírok – A sírbontás gyanuja – Előterjesztésem hatása 13
Az egyetemi tudósok – A holttest kiásására kirendelt bírói bizottság – Az igazi sír – Az igazi koporsó – A bonczoló helyiség – Nem kapunk szállást és ételt-italt 32
Mit láttak a tudósok?
A holttest csakugyan a csonka-füzesi holttest – A holttesten mumificatiót találnak – De hullaszappant is találnak – A hullaszappan természete – A hónaljak szőre – A körmök hiánya – A csontok fejlődése 44
A fogak szemléje – Huriné nem nézi meg a holttestet – Két fog rendetlenül fekszik egymás mellett – Ugyanez a rendetlenség Solymosi Zsófinál is – A fogak és körmök tanui – Hátha ellopták a körmöket 54
Az igazi tudós – Az egyetemi tudósok a holttestnek Budapestre szállítását kívánják – A törvényszék a holttest felét küldi – A haj- és szőrszálak letöredezése 61
Mihálkovics első véleménye szerint a holttest idősebb lányé, nem Solymosi Eszteré – A 17 éves férfi csontváza fejletlenebb – Engem nem tud meggyőzni – A fejlődés különböző – Kérdéseim a tudósokhoz – A prágai orvosi egyetem 14 éves leánycsontváza – Scheuthauer buzgósága – A tudósok végső véleménye 69
A holttest olyan lányé, aki 14 évesnél nem volt fiatalabb s 17 évesnél nem volt idősebb – A csonka-füzesi szakértők minden lényeges kérdésben tévednek – A holttest Solymosi Eszteré lehet – A bíróság kitörli a tudósok véleményéből ezt a pontot. 77
Az Országos Közegészségügyi Tanács – Nem tud s nem akar dönteni a vitás kérdésekben – Véleményét nem indokolja – Hoffmann Bécsben és Virschow Berlinben az egyetemi tudósoknak ad igazat. 82
A megmérgezett lélek
A királyfi vall anyja ellen, a királyné ellen – Hasonlít hozzá Sarf Móricz – A hetyke tanu – Sarf Móricz lelke nem tört meg rögtön – Sokáig küzködött 89
Sarf Móricz elhagyja a fogházat, de elfogja őt a várnagy – Mi a várnagy? – Erdődi gróf Pálffy János tartja pénzzel a gyerektanut – Mi a várnagy feladata? A gyerek jelleme 98
A várnagy oktatási módszere – Sarf Móricz megutálja a zsidó vallást – Megveti hitsorsosait – Elhiszi a vérvádat 104
A gyerek utálja meg édes apját! – A királyfi és Sarf Móricz – A gyerek kigúnyolja édes apját – És megtagadja – Az apa megszaggatja ruháit 111
Sarf Móricz a megyei levéltárban – Miniszteri leiratból azt olvassa, hogy ő ur lesz – Fél a zsidóktól – husvétkor a zsidók el akarják lopni – A tárgyalás előtti éjszakán is el akarják lopni – Hamisság minden – Az agy is átalakul 117
Eszter halálának titka
A csonka-füzesi holttest Eszter holtteste – Bizonyos tehát, hogy Eszter meghalt – Halála nem baleset, nem is erőszak Öngyilkosság – A vizsgála nem puhatolta ezt ki – Sőt eltaposta ennek nyomait 131
Hatalovszki András tanusága – A lány délután is élt még – Délután ott sirdogált a kert mellett a fűzfa alatt – Anyja gazdasszonya, testvérje öngyilkosságra gondolnak – Ok nélkül ez nem történik 140
A lány elszántságának oka és tünetei – Egész nap fázott, éhezett és dolgozott – Asszonyának durvasága – Barcza Dani tanusága – A tanuk szomorunak látták – Soha nem dalolt – Az utolsó ok 149
A nyilvános tárgyalás
A bűnügyi vizsgálat lassu – Szeyfferth Ede, a közvádló – A vádhatározat – A bíróság szerkezete – Tárgyalási jegyzőkönyv – A közönség 156
A tanuk – A jóhiszemű, de hamis tanuk – Vámosi Julcsa esete – A holttest nyakán forradás – A kék szem – A parasztlány lábujjai – A tanuk beszédének összehangzása 167
Pártos közönség – Péczely leleplezésén felzudul – “Mondja el vallomását a tanu versben is” – A külső közönség – A hirlaptudósítók – A nagy világ érdeklődése – dr. Náthán Berlinből 172
A bíróság – Korniss Ferencz, az elnök – Elfogultsága – Horánszky védő lemond – Ujabb védőtársaim – Friedmann és Székely – A vádlottak bátrak és nyugodtak – A “marha” 178
A közvádlót megtámadják – Nem kap elégtételt – A közönség a védők ellen – A népszerűség – A vérvád ősi természete – Nem per ez, hanem bajvívás a faji ösztön ellen 191
Megvédtem magam a támadások ellen – Andrikovics uram – Titkos testőrségem – A védelem felosztása – Az én védőbeszédem – Agyam elfáradt – Miként alkot az agy? – Hét órán át tartó rögtönzött beszéd 197
A bíróság ítélete – A vádlottak megszabadulnak – Sarf Móricz szabad lesz – A munka jutalmat érdemel – A per költségei – A védőügyvédek tiszteletdíja 208
Könyvünk toldaléka
Okaink, a melyek miatt megismertetjük a bírósági ítéleteket és összes iratokat 220
Bírói ítéletek
Az első bíróság itélete s annak indokai 223
A budapesti királyi itélőtáblának mint másodbíróságnak ítélete s annak indokai 251
A magyar királyi Kuriának, mint legfőbb bíróságnak ítélete s annak indokai 272
A vizsgálat iratai
Miért ismertetem az iratokat? 276
A vizsgálóbíró iratai – A bírói szemléről és kihallgatásokról fölvett jegyzőkönyvek 278
A törvényszék és vizsgálóbíró együttes vizsgálati iratai – Egyetemi tudósok nyilatkozatai 303
A végtárgyalás folyamán beszerzett vizsgálati és egyéb iratok 307
A nyilvános végtárgyalás jegyzőkönyvei 1889. évi június hó 19-től augusztus hó 3-ig 309

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző