• Minden termék
  • Költészet
  • A magyar középkor költészete

A magyar középkor költészete

Ár: 700 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Nomád népek ködös gomolygásából az 5. században bukkan fel a délorosz síkságokon a történelem számára a magyar. A 9. század óta pontosan ismerjük történetét, mígnem mai hazája földjén megtelepedve, a 11-ikben államot alkot: keresztény, hűbéri királyságot. A magyar pogánykor hosszú századaiból azonban irodalmi, költői maradványunk nincs. Az ó-magyar költészet egyetlen emléke, a vízkereszti játékosok ú. n. regőséneke csupán a mult században jegyződött fel a nép ajkáról. Két részből tevődött össze: részben sámánének a Napot jelképező csodafiúszarvasról, részben Szent István és a keresztény királyok elől bujdosó pogány énekesek, alakosok panasza. A kettő azonban kilencszáz év alatt értelmét vesztve, egymásba mosódott, kopott, zavarodott – így már nem költői maradvány, inkább csak emléke a hajdankori költészetnek. Más emlékeink is maradtak pogánykori költészetünkről: a történeti énekek némelyikének emlékét (Árpádról, Lehelről, Botondról) középkori históriairodalmunk őrizte meg, elkeveredve idegen krónikákból merített könyvmondákkal, kölcsönzött regékkel.
Az írás, a szorosan vett irodalom magyar földön a kereszténység fölvételével honosodott meg. A magyar nyelv irodalmivá érése azonban még évszázadokig tart. Első nyelvemlékeink a 11. századból valók, az első összefüggő szövegek a 13-ik végéről és az első magyar könyv, száz évvel későbbi: a 14. század végén keletkezett, a Ferenc-legenda, melynek másolata a Jókai kódexben örződött meg. A csekélyszámú ó-magyar nyelvemlék közt egyetlen verses maradvány van, a közismert Mária siralom. Ez azonban latinból készült fordítás, irodalom előtti nyelven kísérlet műfordításra, így az egykorú nyelvnek aligha hű képe; archaizmusa megvesztegető, de nem eredeti magyar irodalmi alkotás, csupán nyelv-, verselés- és stílustörténeti érték. Ugyanez áll a középmagyar-nyelven írt maradványokra is: megannyi fordítás és ezenfelül a 15. század elejéről származó u. n. huszita bibliafordításon kívül, a magyar kódexek mind a század végéről, sőt a 16. elejéről származnak. Jobbára már nyomtatott latin könyvek alapján készültek s már keletkezésükkor egy avult kor kései visszhangjai voltak: középkori művek fordításai az újkorban. Az ezek közt fennmaradt versek ugyancsak fordítások, többnyire döcögősek.

TARTALOM:

Bevezető 3
Jegyzetek. Források 18
Siratóének a tatárdulta Magyarországon (1241-42.) 23
A bűnbánatról. (Leoninus a 13. század elejéről.) 32
Valfer ispánra (Leoninus a 13. század elejéről). 32
Szent Gellért püspök vétanuról (Antifona, 12. század) 33
Himnusz Szent Bernátról (Joh. Lemovicensis, 1208-18 zirci apát) 33
IV. Béla dicsérete (1245 tájáról) 34
IV. Béla és családjának sírfelirata (1270) 40
Papok siralma (1310 tájáról) 40
Szent Demeter balladája (Sequentia, 13. szd.) 43
Napi zsolozsma Szent István királyról (13. szd.) 44
Himnusz Szent Lászlóról (Zsolozsma-részlet 13. század). 52
Szent László király dicsérete (Sequentia, 14. század). 53
Szent Imre története (Zsolzsmarészlet. 14. szd.) 56
Konrád lovag balladája (Részlet Szent Imre zsolozsmájából, 14. szd.). 59
Remete Szent Pálról (Sequentia, 14. szd.) 60
Himnusz Szent Istvánról (14. szd.) 62
Szent István királyról (Sequentia, 14. szd.) 63
Szent Erzsébetről (Sequentia, 14. szd.) 65
Szent Mihály arkangyalról (Sequentia, 14. szd.) 67
Magyarország patrónusaihoz (Antifóna, 14. szd.) 68
Mértékre írott vers I. Károly király halálára (Leoninus, 1342.). 69
A hun király nevének magasztalása (A Rimes Krónika ajánlása, 1361). 71
A kétféle időről (A Rines Krónika előhangja, 1361) 72
Miképpen mentek a hunok Meótiszból Szittyaországba (Rimes Krónika, 1361). 74
Miképpen küldé a hunok tanácsa Kusidot követségbe (Rimes Krónika, 1361) 76
Minő ajándékot küldtek a hunok a pannóni hercegnek (Rimes Krónika, 1361) 78
Miképpen győzték le Szvatopluk pannóni herceget (Rimes Krónika, 1361) 80
Miképpen vesztek a hun vezérek, Bulcsu és Lehel (Rimes Krónika, 1361) 82
Miképpen veszett a pannóni király, Aba (Rimes Krónika, 1361) 83
Miképpen ölték meg Szent Gellért püspököt (Rimes Krónika, 1361) 85
Miképpen szabadított meg Szent László egy szűzet (Rimes Krónika, 1361) 87
Kóbor diákok siralma (15. század) 88
Harmatoznak, lám, a mennyek (Sequentia, 15. szd.). 90
A Boldogságos Szűz dícsérete (Sequentia, 15. szd.). 91
Magasztalnak az egek (Sequentia, 15. szd.). 92
Jessze-törzsök vesszeje (Sequentia, 15. szd.). 93
Krisztusanyja, örvendezzél (Sequentia, 15. szd.) 93
Szent István király balladája (Himnusz, 15. század). 94
A nándorfejérvári diadalról. 1456 (Jakobus Setabitanus) 96
Hunyadi János halálára (1456) 96
Függelék:
Regős ének 100
A csillag (Vízkereszti játék, 1100 tájáról) 101
Jegyzetek a versekhez 105
Műfajok, versformák 115

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző