Dr. Dézsi Lajos: Világirodalmi Lexikon I-III.

Ár: 6000 Ft

Megvásárolható

A művelt olvasóközönség bizonyára sokszor érezte egy olyan tudományos kézikönyv hiányát, mely az irodalomtörténettel kapcsolatosan előforduló esztétikai, poétikai, stilisztikai stb. tudományos fogalmakat elméleti és fejlődéstörténeti szempontból ismerteti és magyarázza. Ilyennek készítési terve már egyetemi pályánk kezdetén felmerült. Egy olyanféle, csakhogy szélesebb alapra fektetett reális lexikonra gondoltunk, amilyen a Merker-Stammler-féle Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, mely pl. Kritik, Legende vagy Lied címszó alatt e műfaj egész fejlődését feltárja, csakhogy a fejlődés feltüntetését nem korlátoztuk volna egy irodalomra, hanem az egész világirodalomra kiterjeszkedtünk volna. Majd mindinkább be kellett látnunk, hogy egy ilyen kézikönyv sokkal használhatóbbá válik, ha a világirodalom és pedig nemcsak a szépirodalom, hanem a tudományos irodalom nevezetesebb képviselői életrajzával s irodalmi működése ismertetésével is kibővül, sőt egyes kiváló művek főként az epika, dráma, regény köréből, külön címszók alatt szerepelnének s így bővebb méltatást nyernének. Minden olvasó tapasztalhatta, hogy midőn valamely regény vagy dráma keletkezése, motívumai, hatása stb. felől kívánt bővebb tájékoztatást: az irodalomtörténeti kézikönyvek az író életrajzában csak kevés helyet szentelhettek egy-egy műnek (s az írói életrajz bibliográfiájában is rendesen elvész az egyes műre vonatkozó bibliográfia). Ez érlelte meg bennünk az elhatározást a külön tárgyalásra. Az anyag óriási terjedelme miatt természetesen itt csak a kiválóbb, vagy magyar irodalmi szempontból nevezetesebb művekről lehetett szó. E módszer egyébként jól bevált a Magyar Irodalmi Lexikonnál is, melyet javaslatunkra annak szerkesztősége szintén alkalmazott. Különösen nagyfontosságúnak tartottuk a bibliográfiai tájékoztatást, hogy a továbbolvasást vagy továbbkutatást evvel is megkönnyítsük. Ugyanezt a célt kívánja szolgálni a könyvtártan és a bibliográfia körébe tartozó ismeretek közlése.
Kezdettől fogva tudatában voltunk annak, hogy e munkára egy ember elégtelen s egy ilyen mű csak akkor lehet igazán értékes, ha az egyes irodalmi és tudományágak körébe tartozó cikkeket szakférfiak írják. Nagy örömmel és hálaérzéssel állapítjuk meg, hogy célunk kiviteléhez minden szakból sikerült kiváló erőket megnyernünk, akik a nemes cél tudatában készséggel sorakoztak körénk és nem lankadó érdeklődésükkel és tevékenységükkel munkánk elkészülését lehetővé tették.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Sorozat

Világirodalmi Lexikon

Kiadás éve

1933

Oldalszám

568, 1120, 1760