Herber Attila, Martos Ida, Moss László, Tisza László: Történelem 1 – 6.

Előjegyezhető

TARTALOM:

I. kötet: A kezedtektől i.e. 500-ig

Bevezető 5
a körülöttünk élő történelem 7
kronológia 12
Történeti földajz 18
Heraldika 22
Inszigniológia 29
Vexillológia 34
Őskor 39
A kezdetek 40
A paleolit korszak 44
A neolit korszak 54
A kultúra az őskor időszakában 60
Sumer és akkád civilizáció 67
A civilizáció kezdete Mezopotámiában 78
Az önálló városállamok kora 79
A birodalom-alakítási kísérletek kora 80
Egyiptom az i.e. 16. századig 85
Az óbirodalom 94
A középbirodalom 103
A hükszosz uralom 104
Az óbabiloni birodalom i.e. 2000-1595 110
Hammurápi uralkodása 112
Kelet az i.e. 16-10. században 115
Az egyiptomi újbirodalom 119
Izrael története 135
Fönícia fénykora 141
Kelet az i. e. 10-5. században 115
Asszíria 147
Az újbabiloni birodalom és a méd állam 156
A perzsák 161
Kína 169
A mondani kor 173
A Sang-dinasztia kora 174
A Csou-dinasztia kora 177
India 189
Az indus-völgyi civilizáció 192
A ganga-völgyi civilizáció 197
Görögország és Itália az i.e. 6. századig 207
A krétai és a mükénéi civilizáció 209
Az archaikus kor Görögországban 228
Itália korai története 248
Irodalomjegyzék 265

2. kötet: Kr. e. 500-tól Kr. u. 1000-ig

Az antik világ a Kr. e. 5. századtól a Kr. e. 3. századig 9
A klasszikus kor Hellászban 11
A görög-perzsa háborúk 11
Periklész békekorszaka 28
A peloponnészoszi háború 35
A poliszrendszer válsága 47
A klasszikus görög kultúra 53
A korai köztársaság Rómában 71
A római köztársaság államszervezete 71
A római hadsereg 75
Társadalmi küzdelmek a korai köztársaság idején 77
Róma külpolitikája 79
A római gazdaság és a társadalom változásai a korai köztársaság időszakában 83
Kína története 83
A harcoló királyságok kora 87
A korszak filozófiai gondolkodása 88
India története 92
A terület egységes kialakulása 92
A buddhizmus 94
Az antik világ a Kr. e. 3. századtól Kr. e. 27-ig 99
Makedónia és a hellenisztikus államok 101
Makedónia korai története 101
II. Philipposz 102
A nyugati görögség és a görög világ keleti peremvidéke 105
A hellenisztikus kor 106
A hellenizmus kultúrája 121
Római hódítás a Földközi-tenger medencéjében Kr. 2. 265-146 131
Harc a Földközi-tenger nyugati medencéjéért 131
Római hódítás a Földközi-tenger keleti medencéjében 143
A harmadik pun háború 143
A hódítások okai, a római politika a meghódított területeken 145
A hódítások hatása a római társadalomra 147
A római gazdaság átalakulása a hódító háborúk után 149
A köztársaság válságának kibontakozása 153
Az első szicilíai rabszolgafelkelés és a pergamoni felkelés 155
Tiberius Sempronius Gracchus reformkísérlete 156
Caius Sempronius Gracchus tribunusi tevékenysége 157
A hadsereg válságának következményei 159
A polgárháborúk kora a Kr. e. 2. sz. végétől Kr. e. 31-ig 161
Oka és általános jellemzői 161
Az itálai szövetségesek háborúja 161
Sulla diktatúrája 163
Politikai helyzet Sulla után 165
A Spartacus-féle rabszolgafelkelés 165
Fellépés a kalózok ellen, Lucullus és Pompeius Keleten 167
Caius Iulius Caesar pályafutásának kezdete 168
Az első triumvirátus kora 169
Caesar és Pompeius polgárháborúja 172
Caesar reformtevékenysége 174
Octavianus útja az egyeduralomig 177
India története 183
A Maurja Birodalom kora 183
Kína története 189
A Csin-dinasztia kora 189
A Han-dinasztia kora 193
Az antik világ a Kr. e. 27-től a Kr. u. 5. századig 197
A principátus 199
Az egyeduralom kiépítése, a hatalom jellege 199
A Iulius Claudius-dinasztia Augustus után 207
A Flaviusok 214
Az Antoniusok 217
A katonacsászárok kora (194-284) 226
A Római Birodalmon kívüli világ a 2-3. században 226
Septimus Severus 227
A Severus-dinasztia 229
A katonai anarchia és az illír katonacsászárok 230
A keresztéenység kialakulása és elterjedése 233
Palesztina a Kr. 2. 1. és a Kr. u. 1. században 233
A “szórvány” vagy diaszpóra 233
A zsidó vallás a hellenizmus korában 234
A kereszténység szent könyve: az Újszövetség 235
Az Újszövetségen kívüli híradások Jézusról és a keresztényekről 236
Mit lehet tudni Jézusról, a történelmi személyről? 237
A kereszténység legfontosabb tanai 237
A kereszténység elterjedése 239
A kereszténység és a Római Birodalom viszonya 241
A korai keresztény közösségek, az egyházszervezet kialakulása 242
a dominatius-kori róma 245
A dominatus rendszerének megalapítása 245
constantinus 248
a 4. század második felének császárai 252
A népvádnorlás és a Római Birodlaom 254
A Nyugatrómai Birodalom 256
A római kultúra és civilizáció 259
A római vallás fejlődése 259
Mindennapi élet 263
A korai középkor az 5. századtól a 10. századig 281
A “középkori Európa” létrejötte 282
A barbár államok 282
A kora-középkori egyház 292
A frankok 299
Anglia a 4-11. században 314
Államok alakulása Európa peremén 319
A vikingek 319
A szláv államok létrejötte 328
Bizánc 335
Az első ötszáz év története 335
Az ezredforduló 337
Bizánci állam és társadalom 338
A császár 338
A “második Róma” 340
A bizánci művészet 341
Az egyház 342
Az iszlám 345
Az iszlám világ bölcsője: Arábia 345
Mohamed 345
Az iszlám 348
Az iszlám terjedésének első szakasza – az Omajjádok 349
Az iszlám irányzatai 351
Az Abbászidák – az Omajjádok utódai 351
Az iszlám állam és társadalom 353
Iszlám kultúra és tudomány 357
Az iszlám örökség 359

III. kötet: 1000-től 1500-ig

A magyarok története az államalapításig 9
A magyarság őstörténete és a honfoglalás 11
A magyarság vándorlásának ázsiai állomásai 12
A magyarság vándorlásának európai állomásai 14
A honfoglalás 21
A magyarság története a 10. században 25
A gazdasági élet 25
A 10. század társadalma 27
A honfoglalások korának belpolitikája 30
A kalandozások 32
Géza fejedelem uralkodása 37
Európa és az Európán kívüli világ a 11-13. században 41
A nyugati világ fejlődésének sajátosságai 43
A Német-római császárság a 11. században 43
A katolikus egyház (1000-1300) 53
Szerzetesség a 11-13. századi Európában 58
Eretnekmozgalmak a 11-13. századi Európában 61
A középkori város 64
A keresztes hadjáratok története 71
Anglia a 11-13. században 83
Franciaország a 11-13. században 86
A középkori Bizánc és Kelet-Európa 89
Kelet-Európa a 11-13. században 92
Bizánc és a Balkán a 11-13. században 95
Középkori társadalom, kultúra és az Európán kívüli világ 95
A lovag 100
Parasztság a középkori Európában 103
A zsidóság a középkorban 105
A középkori technika a 11-13. században 109
A középkori oktatás 112
A gótika 116
Az Európán kívüli világ 116
Az iszlám világ (10-13. század) 132
A mongol világbirodalom kialakulása 136
India (4-12. század) 142
Az Árpád-kor Magyarországon (11-13. század) 147
Szent István uralkodása 149
A koronázás 150
Az államalapítás 151
A gazdaság és a társadalom átszervezése 154
István külpolitikája 156
A 11. század története 158
A 11. század uralkodói 158
Szent László uralkodása 165
Gazdaság és társadalom a 11. századi Magyarországon 169
A 12. század története 173
Könyves Kálmán uralkodása 177
A 12. század uralkodói 184
Gazdaság és társadalom a 12. századi Magyarországon 191
A 13. század története 192
II.András uralkodása 198
IV.Béla uralkodása 203
Az utolsó Árpád-házi királyok 206
Gazdaság és társadalom a 13. századi Magyarországon 206
Európa és az Európán kívüli világ a 14-15. században 211
A hanyatlás korszaka 213
A rendi fejlődés 224
A politika elméleti alapjai 224
Rendi társadalom, rendi állam 225
A konciliarizmus elve az egyházban 227
Nyugat-Európa államai 232
Dél- és Észak-Európa államai 252
Közép- és Kelet-Európa eltérő fejlődése a 14-15. században 258
Az Oszmán Birodalom 266
Az oszmán állam kialakulása és kezdeti korszaka 266
Az oszmán nagyhatalom 270
A késői középkor kultúrája 274
Az Európán kívüli világ (14-15. század) 277
Az iszlám világ (13-15. század) 277
A középkori Kína (13-14. század) 281
Ősi amerikai kultúrák 282
Közép-Amerika 283
Magyarország a 14-15. században 293
Magyarország az Anjouk korában 295
Károly Róbert 295
Nagy Lajos 303
A magyar gazdaság és társadalom az Anjouk korában 307
Szellemi élet az Anjou-korban 313
Magyarország a Luxemburg-ház alatt 316
Zsigmond uralkodása 316
A Hunyadiak kora 324
Hunyadi János 325
Hunyadi Mátyás 332
A magyar társadalom a 15. században 341

VI. kötet: 1914-től 1990-ig

Az első világháború és a forradalmak kora
Az I.világháború eseménytörténete 13
Előzmények 13
Erőviszonyok, haditervek és háborús célok 13
A “casus belli” és a háború kirobbanása 15
A háború évei 18
A háború első hónapjai 1914-ben 18
Az 1915-ös év 19
Az 1916-os év 23
Az 1917-es év 27
Az 1918-as év 30
Forradalmak és polgárháborúk 33
Békekötések 33
A Párizs környéki békék 33
Az Európán kívüli területrendezések 38
A félperiféria lázadása 38
Az 1917.évi orosz forradalom 41
A februári forradalom 41
“Kettős hatalom” Oroszországban 43
A “kettős hatalom” vége 45
A bolsevik hatalomátvétel 46
A bolsevik hatalom megszilárdulása 47
Rombolás és építés 48
Hadikommunizmus és polgárháború Szovjet-Oroszországban 49
A kronstadti lázadás és a NEP 52
Németország 53
Forradalmak Magyarországon 56
Az őszirózsás forradalom és a köztársaság 56
A Monarchia végnapjai – az őszirózsás forradalom győzelme 56
A polgári demokratikus Magyarország 58
Az államterület szétesése és a januári kormányválság 60
A Magyarországi Tanácsköztársaság 63
A proletárdiktatúra intézkedései 64
A Magyarországi Tanácsköztársaság forradalmi háborúja és bukása 65
Két világháború között
A nemzetközi élet eseményei 71
A húszas évek 71
A hatalmi politika újszerű vonásai 71
A status quo helyreállítása 71
Revizíós törekvések és konszolidáció a *$* 20-as években 75
A gazdasági világválság és következményei 77
A harmincas évek 81
Aktivizálódnak a vesztesek 81
Létrejön a fasiszta hatalmi tömb 87
A fasiszta agresszió kezdete Európában 89
Európai államainak története 93
Nagy-Britannia 93
Franciaország 95
Németország 97
A Weimari Köztársaság 97
A nemzetszocializmus 98
A stresemanni kor 101
A válság és Hitler hatalomra kerülése 101
A totális náci állam kiépítése 102
A nemzetszocialista külpolitika 108
Olaszország 109
Olasz külpolitika 112
Polgárháború Spanyolországban 113
Szovjetunió 115
Kelet- és Dél-Európa 116
Az Európán kívüli világ 122
Egyesült Államok 125
Magyarország 1919-39
A Horthy-korszak 129
A húszas évek 129
Horthy hatalomra kerülése 129
Teleki Pál miniszterelnöksége 134
Az első királypuccs 135
Bethlen István miniszterelnöksége 136
A második királypuccs 137
A bethleni konszolidáció 138
Gazdasági konszolidáció 140
A bethleni külpolitika 141
A gazdasági válság, és a Bethlen-kormány bukása 142
A harmincas évek 144
Károlyi Gyula kormányzata 144
Gömbös Gyula miniszterelnöksége 145
Gömbös külpolitikája 147
Kísérlet a poltikai rendszer átalakítására 148
A világháború előtt 150
Darányi Kálmán miniszterelnöksége 150
Imrédy Béla miniszterelnöksége 151
A második világháború 154
A második világháború eseménytörténete 155
A kontinens lerohanása 159
A “villámháború” időszaka 159
A háború diplomáciai előkészítése 161
Lengyelország lerohanása és a “Furcsa háború” Nyugaton 161
A szovjet-finn háború 162
Dánia és Norvégia lerohanása 163
A franciaországi hadjárat a Benelux országok lerohanásától a francia kapitulációig 165
Magyarország 1940 júniusáig 165
A Teleki-kormány 166
Anglia egyedül 166
Az angliai (légi) csata 167
A Baltikum szovjet bekebelezése és a román válság 168
A diplomaták háborúja: a háromhatalmi szerződés 168
Az Egyesült Államok 1941 előtt 169
Háború Észak-Afrikában és a Balkánon 171
A tengelyhatalmak újabb offenzívája és a fordulat 171
A háború kiszélesedése 171
Támadás a Szovjetunió ellen 171
Magyarország belép a háborúba 173
Kié lesz a Közel- és Közép-Kelet? 174
Az Atlanti Charta 174
Japán expanzió a csendes-óceáni térségben 174
Az 1942-es német nyári offenzíva a keleti fronton és Észak-Afrikában 176
A fordulat 177
Csata a Csendes-óceánon 177
El-Alamein, Eisenhower partraszállása Észak Afrikában 177
A sztálingrádi csata és Leningrád blokádjának áttörése 178
Magyarország: a voronyezsi katasztrófa és a Kállay-kormány 178
Az antifasiszta koalíció ellentámadása 179
Fordulat a keleti fronton 181
A “zsidókérdés” és az “Endlösung” 181
A varsói gettófelkelés 182
Az ellenállási mozgalmak 182
A szövetségesek előrenyomulása Észak-Afrikában és Olaszországban 184
Az ázsiai és csendes-óceáni háború 1943-ban 184
A teheráni konferencia 187
Magyarország 187
Magyarország és szomszédai 188
A Kállay-kormány és a német megszállás 188
A fasiszta hatalmak összeomlása 188
Az európai frontokon 1944-ben 188
A szövetségesek konferenciái 1944-ben 189
Magyarország sikertetelen “kiugrási kísérlete” és a nyilas uralom 191
1944/45 fordulója 191
A jaltai konferencia 195
A magyarországi harcok befejeződése 196
Az európai háború vége 198
Japán kapitulációja 199
Egyetemes történet 1945-69 200
Nemzetközi kapcsolatok a II.világháború után 209
Erőviszonyok 209
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 214
A nemzetközi kapcsolatok története 216
A kooperációtól a konfrontációig 216
A hidegháború “klasszikus” korszaka 220
A Truman-doktrínától Sztálin haláláig 220
Sztálin halálától a második berlini válságig 228
A Berlin-ultimátumtól a karibi válságig 235
Az átmemet évei a hidegháborútól a békés egymás mellett élés felé 239
A nyugati államok a II.világháború után 242
Az Amerikai Egyesült Államok 244
Nagy-Britannia 245
Franciaország 246
A Német Szövetségi Köztársaság 247
Olaszország 249
A keleti tömb országai 250
A volt gyarmati országok története 253
Ázsia 254
Észak-Afrika és a Közel-Kelet 258
Magyarország 1944-68
Magyarország története 265
A többpártrendszer évei 265
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 265
A koalíciós kormányzás időszaka 273
Az “álkoalíció” időszaka, és az egypártrendszer kialakulása 279
A Rákosi-rendszer évei 282
A Rákosi-rendszer válsága 289
Az 1956-os forradalom 290
A Kádár-korszak 297
Egyetemes történet 1969-90
A világ az ezredforduló előtt 303
A nemzetközi kapcsolatok története 303
Az enyhülés időszaka 303
A feszültségek újraéledése 307
A “kis hidegháború” évei 309
A szovjet változások és annak nemzetközi hatásai 311
Az ezredvég általános jellemzése 312
A nemzetközi politika kérdései 312
A gazdaság kihívásai 315
A fegyverkezés-leszerelés kérdései 317
Az atomfegyverekkel foglalkozó leszerelési egyezmények 317
Biztonság- és bizalomerősítő megállapodások 318
Az űrfegyverkezés kérdései 319
Szovjet-amerikai tárgyalások a hadászati fegyverek korlátozásáról 319
A hagyományos fegyverzetek kérdése 320
Az ezredvég nagyhatalmai 321
Az Európai Közösségek 1990-ig 321
Gondok és nehézségek 326
Németország 326
Németország eseménytörténete 325
Nagy-Britannia 327
Nagy-Britanna eseménytörténete 327
Franciaország 329
Franciaország eseménytörténete 330
Kína 331
Kína eseménytörténete 332
Japán 334
A Szovjetunió 336
A Szovjetunió eseménytörténete 337
Az Amerikai Egyesült Államok 338
Az Amerikai Egyesült Államok eseménytörténete 341
A nagyhatalmakon kívüli fontosabb térségek 342
Közel-Kelet 342
India 346
A harmadik világ általános problémái 346
Magyarország 1968-1990
Magyarország története 351
A *$*70-es évek Magyarországa 351
A *$*80-es évek Magyarországa 353
Az ellenzék létrejötte és aktivizálódása 355
Az állampárti rendszer bukása 357
Szakirodalmi tájékoztató 365

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző