Erdélyi Margit: Kis német nyelvtan

Ár: 450 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 3
Alaktan – a szófajok 5
A névelő 5
A főnév 8
A főnév neme 8
A főnév többes száma 9
A főnévragozás 12
A birtokviszony kifejezése 14
A névmás 16
A személyes névmás 16
Az “es” névmás, mint általános alany 17
A visszaható névmás 18
A birtokos személyes névmás 19
A mutató névmás 20
A vonatkozó névmás 22
A kérdő névmás 24
Határozatlan és általános névmások 25
A névmási határozószó 30
Az értelmező 31
A melléknév 33
A melléknévragozás 34
A főnévvé vált melléknév 38
A melléknévfokozás 39
Hasonlítás “wie” és “als” kötőszókkal 42
A számnév 43
Tőszámnevek 43
Az óra-idő kifejezése 45
Sorszámnevek 46
Dátum kifejezése 46
A “viel”, a “viele” határozatlan számnév 46
Genitivuszos szerkezetek 47
Az ige 49
Jelen idő 50
A “sein” ige jelen ideje 51
A “haben” ige jelen ideje 51
Tőhangváltások jelen időben 52
Az igék három alakja 54
Múlt idők 54
Az elbeszélő múlt 55
A gyenge igék Präterituma 55
Az erős igén Präterituma 56
Az összetett múlt 57
A “haben” és a “sein” segédigék perfektje 57
A módbeli segédigék és a “lassen” ige Perfektje 58
A régmúlt 59
A “brauchen” ige használatáról 60
Jövő idők 60
Futur I. 60
Futur II. 61
A felszólító mód 61
Az igekötős igék 63
A módbeli segédigék 63
A feltételezés valószínűségének fokozatai 70
Néhány fontos ige használata 70
Műveltetés 73
A szenvedő szerkezet 74
Zustandspassiv 78
Függő beszéd, a Konjunktiv 79
“würde”!Infinitiv 86
Főnévi igenév 88
Infinitives szerkezet 89
A szükségesség, lehetőség, utasítás kifejezése Infinitivvel 92
“scheinen zu”+Infinitiv 93
Melléknévi igenév 93
Melléknévi igeneves szerkezetek 95
Bővített jelzős szerkezet 96
A határozószók és kérdőszóik 97
Helyhatározók 97
Időhatározók 97
Okhatározók 98
Mód- és állapothatározók 98
Az elöljárószó 99
Tárgyesettel álló elöljárószók 99
Részesesettel álló elöljárószók 100
Birtokosesettel álló elöljárószók 101
Tárgy- és részesesettel álló elöljárószók 102
Kettős elöljárók 104
A kötőszó 105
Mellérendelő kötőszók 105
Páros kötőszók 106
Alárendelő kötőszók 107
Mondattan – Mondatfajták, a mondat felépítése 109
Egyszerű mondat 109
Kijelentő 109
Kérdő 110
Felszólító 111
Óhajtó 111
Tagadás és igenlés 112
Egyéb mondatrészek rendje 113
Összetett mondat 115
Mellérendelő összetett mondat 115
Előidejűség 115
Utóidejűség 116
Egyidejűség 116
Alárendelő összetett mondat 118
Mellékmondati (Kati) szórend 118
Alanyi mellékmondat 118
Tárgyi mellékmondat 121
Jelzői mellékmondat 122
Időhatározói mellékmondat 123
Okhatározói mellékmondat 123
Megengedő mellékmondat 124
Célhatározói mellékmondat 124
Módhatározói mellékmondat 125
Feltételes mellékmondat 127
Hasonlító mellékmondat 127
Vonzatok
Melléknévvonzatok 131
Főnévvonzatok 133
Függelék a leggyakoribb erős és rendhagyó igék 135

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző