Sebes Tibor: A haza szolgálatában

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Egy elaggott tőkés-arisztokrata uralom, minden ízében reakciós politikai hatalom zuhant a történelem süllyesztőjébe 1945-ben Magyarországon. A világuralomra törő, népek sorsát barbárul leigázó hitleri fasizmus felett győzelmet arató Szovjet Hadsereg harci útja átvezetve hazánkon, egy új társadalom létrehozásának és építésének lehetőségét teremtette meg számunkra. A Horthy-Szálasi-kabinet képviselte – haza- és népáruló – tőkés-dzsentri uralkodó osztály hű csatlósként szolgálta a hitleri fasizmust, ámde itthon és külföldön is sok ezer magyar küzdött népünk igaz ügyéért. Ők, a társadalmi haladásért, hazánk szabadságáért és felemelkedéséért önzetlenül küzdő igaz hazafiak – kommunisták, demokraták, antifasiszták – népünk bizalmából pártunk vezetésével bekapcsolódtak az új társadalom, a szocialista jövő gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális alapjai lerakásának nagy távlatú építésének munkájába.
E történelmi jelentőségű társadalmi átváltozás és kiteljesedés folyamatában született, fejlődött és szilárdult meg hazánk szabadságának és függetlenségének, népünk forradalmi vívmányai, a szocialista testvéri közösség védelmezésére a Magyar Néphadsereg. Alapjait a Magyar Kommunista Párt katonai programjának szellemében azok a férfiak rakták le, akik a fasizmus elleni hősi küzdelem fegyveres katonái voltak, továbbá munkásokból, parasztokból, haladó értelmiségiekből lett önkéntes katonák, akik készek voltak fegyverrel szolgálni az új demokratikus rendet. Közülük számosan még itt élnek közöttünk, többségük tiszthelyettesként, tisztként, tábornokként teljesítette vagy teljesíti ma is megtisztelő hivatását. Férfi nemzedékek sorát készítették fel a szocialista haza öntudatos, hozzáértő fegyveres védelmezésére, a fiatalok ezrei váltak mellettük politikailag és szakmailag magasan képzett, pártunk politikáját, népünk ügyét híven szolgáló hivatásos katonákká. A váll-lapos katonák különböző nemzedékei együtt vívták küzdelmüket a szüntelenül fejlődő és gazdagodó katonai elmélet megismeréséért, politikai és általános műveltségük gyarapításáért, a szolgálati követelmények teljesítéséért, a hadsereg egységének, fegyelmének, szervezettségének és rendjének, magas fokú harckészültségének fenntartásáért. Büszkén vállalták a Magyar Szocialista Munkáspárt honvédelmi politikájának valóra váltásával, néphadseregünknek a kor színvonalán álló hadsereggé fejlesztésével együttjáró, a Varsói Szerződés szervezetében ránk háruló kötelességéből fakadó feladataik teljesítését. tudásuk és erejük egészével, áldozatkészen dolgoztak azért, hogy hadseregépítő céljaink valóra váljanak, s a Magyar Néphadsereg mindenkor megfeleljen rendeltetésének.

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző