Dr. Selmeczi Kálmán, Schnöller Antal: Villamosságtan I-II.

Előjegyezhető

TARTALOM:

I. kötet:

Az elektromágneses mező alaptörvényei (Dr. Selmeczi Kálmán) 7
Villamos töltés – villamos mező (elektrosztatika) 8
Villamos feszültség, potenciál, szintfelületek 13
A villamos eltolás, az elektrosztatika Gauss-tétele 22
Vezetők, szigetelők, félvezetők 32
Kapacitás, kondenzátor 34
Villamos mező szigetelőben 38
A villamos mező energiája 44
Villamos áram – mágneses mező (stacionárius mágneses mező) 46
A villamos áram jellemzői és hatásai 46
A mágneses indukció, Lorentz erőtörvénye 52
Mágneses fluxus (indukciófluxus), fluxustörvény 57
Mágneses térerősség, a gerjesztési törvény 57
A villamos és mágneses mező kapcsolata 61
Az elektromágneses indukció jelensége 62
Az időben változó villamos mező 70
Az indukciótörvény néhány alkalmazása 73
A váltakozófeszültség előállítása 73
Az önindukció jelensége 75
A kölcsönös indukció jelensége 78
A mágneses mező energiája 80
Egyenáramú hálózatok (Schnöller Antal) 85
Az egyszerű áramkör 86
Ohm törvénye, a konduktív elem 87
Huzal ellenállásának és vezetésének számítása 88
Jelölések, a feszültség és az áramerősség előjele 91
Joule törvénye, a villamos teljesítmény 94
Az összetett villamos hálózat 97
Összefüggése az elemi hurkok, a csomópontok és az ágak száma között 99
Kirchoff törvénye 102
A vegyes módszer alkalmazása hálózatanalízisre és -szintézisre 104
A kétpólus 106
Passzív kétpólusok 107
Ideális és valóságos generátorok 114
Az aktív kétpólus helyettesítő képeinek analógiái és ekvivalenciája 117
Lineáris kétpólusok grafikus vizsgálata 123
A lineáris aktív kétpólus teljesítményviszonyai, hatásfoka, a teljesítményillesztés 128
Az öszetett hálózatok struktúrája és működésük analízise 133
A térbeli és a síkhálózat 133
Az elemi és a független hurokrendszer 135
A csomóponti potenciálók módszere 141
A faágfeszültségek módszere 145
Összetett, lineáris hálózatokra vonatkozó elvek és tételek 150
A szuperpozició elve 150
A kompenzáció elve 153
A reciprociátés tétele 157
Hálózatok dualitása 159
Jellegzetes hálózatrészek analízise és szintézise 162
A feszültségosztó és az áramosztó 162
Műszerek méréshatárának növelése 167
Összetett feszültségosztók 177
A sokpólus fogalma 181
Az összetett hálózatok analízise ekvivalens átalakításokkal 185
Konduktív elemekből felépített delta átalakítása csillaggá és viszont 185
Ideális generátorok áthelyezése a hálózaton belül 189
Thévenin és Norton tétele 194
Millmann tétele 195
Az n.-pólusú csillag átalakítása sokszöggé 198
Egyszerű hídkapcsolások 204
A hídkapcsolások passzív kétpólus eredő ellenállásértékének közelítő számítása 204
Hídág áramának számítása delta-csillag transzformációval 207
A kiegyenlített Wheatstone-híd típusú hálózat speciális tulajdonsága 208
Nonlineáris hálózatok 211
A nonlineáris elemek jelleggörbéje 214
Az eredő jelleggörbe megszerkesztése 217
Munkapontos szerkesztés 219
Az állandó és változó mágneses mező alkalmazásai (Dr. Selmeczi Kálmán) 221
Mágneses mező anyagban 221
Mágneses permeabilitás 221
Az anyagok osztályozása mágneses tulajdonságaik alapján 224
Átmágnesezési körfolyamat különböző permeabilitások 235
Mágneses körök számítása 241
A mágneses Ohm-törvény és a mágneses Kirchhoff-törvények 242
Mágneses körök fluxus-gerjesztése-diagramjának meghatározása 248
Osztatlan mágneses körök analízise 250
Megosztott mágneses körök analízise 255
Mágneses energia és erő: további mágneses körök számítása 259
A mágneses mező energiája általánosabb viszonyok mellett 259
Állandómágnesek 264
Húzómágnes erősűrűsége 271
A nyugalmi és a mozgási elektromágneses indukció alkalmazásai 273
A nyugalmi elektromágneses indukció törvényének alkalmazása egyszerű áramkörökre 273
A villamos generátor és motor elve 282
A transzformátor elve 284
Feladatok és megoldásaik (Dr. Selmeczi Kálmán) 289
Feladatok 289
Megoldások 294

II. kötet:

Szinuszos váltakozóáramú hálózatok (Schnöller Antal) 5
Kirchhoff törvényei időben változó feszültségek és áramok esetén 7
A szinuszos váltakozóáram alapfogalmai 9
A fáziseltérés 9
Váltakozó mennyiségek összegzése 14
A szimbolikus számítási mód elve 16
A váltakozóáram effektív értéke 21
Elemi váltakozóáramú áramkörök 23
Egyszerű soros váltakozóáramú áramkörök 33
Egyszerű áramkörök párhuzamos kapcsolású imedanciával 44
A váltakozóáramú teljesítmény számításának módjai 58
Váltakozóáramú mennyiségek mérése 63
A váltakozóáram középértékei 64
Váltakozóáramú műszerek és mérések 66
Néhány gyakorlati probléma az egyszerű áramkörökkel kapcsolatosan 73
A fázisjavítás 73
Az illesztés 77
Az illesztő LC-tag 83
Reaktív elemek veszteségei 87
Összetett váltakozóáramú hálózatok 94
Induktív csatolás szinuszos áram esetén 95
Csatolásban levő tekercspár eredő induktivitása 98
Csatolt tekercspár átalakítása csillagkapcsolássá 104
Induktív csatolású tekercspárt helyettesítése aktív kétpóluspárral 108
A hálózatszámítási tételek általánosítása szinuszos váltakozóáramú hálózatokra 109
Szinuszos váltakozóáramú, duális hálózatpárok 112
Speciális összetett, váltakozóáramú hálózatok 116
Többfázisú feszültség előállítása 116
A forgó mágneses mező 118
A háromfázisú hálózat 121
A háromfázisú csillagkapcsolás 123
A háromfázisú háromszögkapcsolás 128
A háromfázisú hálózat teljesítménye 130
Lineáris, váltakozóáramú hálózatok frekvenciafüggése (Schnöller Antal) 133
Helygörbék 133
Az egyenes, mint helygörbe 133
A kör, mint helygörbe 134
Helygörbék inverziója, összetett helygörbék 146
Frekvenciafüggő feszültségosztók helygörbéi 148
Logaritmikus függvényábrázolás 154
Logaritmikus egységek és mennyiségek 156
Nullad- és elsőfokú frekvenciafüggvények logaritmikus jelleggörbéi 163
Másod- és magasabb fokszámú frekvenciafüggvények logartimikus jelleggörbéi 175
Rezgőkörök frekvenciafüggése 182
Soros rezgőkörök 183
Párhuzamos rezgőkörök 193
Csatolt rezgőkörök 201
Reaktáns kétpólusok 209
Kétpóluspárok (Schnöller Antal) 213
Kétpóluspárok osztályozása és kvantitatív jellemzése 214
Lineáris kétpóluspárok karakterisztikái és paraméterei 216
A lineáris, passzív kétpóluspárok csatolt generátoros helyettesítő képe 221
A paraméterek összefüggése, a paramétertáblázat 222
Passzív kétpóluspárok legegyszerűbb helyettesítő kapcsolásai 226
Kétpóluspárok szimmetriái 228
Szimmetrikus kétpóluspárok X ekvivalense 231
Az ideális transzformátor 234
Passzív, lineáris kétpóluspárok üzemi sajátosságai 237
Lezárt kétpóluspárok 237
Az üzemi átviteli tényező 239
Passzív kétpóluspárok összekapcsolása 240
A reflexiós tényező 243
A hullámimpedancia 244
Periodikus áramú hálózatok (Dr. Selmeczi Kálmán) 249
Periodikus jelenségek 149
A Fourier-analízis elemei 251
Periodikus jel Fourier-sorának komplex alakja 260
A Dirac-féle impulzusfüggvény 265
Periodikus jel deriváltjának Fourier-sora 270
A gyakorlatban harmonikusanalízis elemei 275
Középértékek, alakjellmezek, torzítási tényező 278
Teljesítményviszonyok periodikus áramú hálózatokban 282
Periodikus áramú hálózatok számítása 284
Átmeneti jelenségek (Dr. Selmeczi Kálmán) 287
A differenciálegyenletek módszere 288
Alapfogalmak 288
Egyenfeszültségű hálózatok tranziens folyamatai 293
Szinuszos feszültség bekapcsolása 313
Néhány megjegyzés a differenciálegyenletek alkalmazásáról 317
A Laplace-transzformáció alkalmazása 318
Matematikai összefoglalás 319
Az operátoros impedanciák (Laplace-impedanciák) alkalmazása 329
A Laplace-transzformáció alkalmazása nem energiamentes hálózatra 343
A szuperpozíció elvének alkalmazása (A Duhamel-integrál) 345
Nonlineáris hálózatok (Dr. Selmeczi Kálmán) 351
Nonlineáris hálózati elemek és jelleggörbéik 352
NL hálózati elemek 352
A nonlineáris elemek jelleggörbéi 354
Nonlineáris hálózatok alapvető alkalmazásai 367
Nonlineáris hálózatok analízise 369
Általános áttekintés, alkalmazások állandósult állapotú NLVÁ hálózatokra 369
Példák állandósult állapotú NLVÁ hálózatok alkalmazására és analízisére 371
NL hálózatok tranziens jelenségei 400
Függelék (Dr. Selmeczi Kálmán) 415
A villamosságtan matematikai eszközei 415
Nemperiodikus jel analízise 466
A vektoranalízis elemei 474
A Maxwell-egyenletek. A villamosságtan felosztása 481-490

Készleten
Kiadó

Kötés típusa

Szerző