V. Kovács Sándor: Magyar felvilágosodás

Ár: 1100 Ft

Megvásárolható

TARTALOM:

Beveztés (V. Kovács Sándor – Kulin Ferenc) 5
Lírikus
Szentkirályi Sámuel: Az édes hazáról 15
Molnár János: Barátságos ajándék 15
Kalmár György: Istennek segítségül hívása 16
Barcsay Abrahám:
A télnek közelgése 17
A kávéra 18
A poétákhoz 18
Ányos Pálnak 19
Testamentum 19
Rájnis József:
Faludi Ferenchez 20
A szerelemről 21
Pásztori dal 21
Búcsúvétel 24
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz 24
Nem kimíl senkit halál 25
Egy ledőlt diófához 26
Virthez 27
A lanthoz 28
Soros jámbus 29
Révai Milós:
Haragos embertől való irtózás 29
Haláltól nem rettegő nagy lélek 30
A szökevény Kupidó 31
A morgók ellen 32
A kincsről 32
Berents Keresztély: Révai Miklósnak 33
Mártonfi József: Szelistyóra dicsérete 34
Bolla Márton: Révai Miklósnak 35
Kraskay Imre:
Elbúsultnak gyötrődése 36
Révai Miklósnak (részlet) 37
Orczy Lőrinc:
Miként játszik a szerencse 39
Szabadkőmívesek törvénye 40
Richvaldszki prépost úrnak (részlet) 40
A módi 43
Szerelem és bor 44
Teleki József: Atyafiúi barátságnak oszlopa (részletek) 45
Bessenyei Sándor: Márfi barátomhoz 48
Nagy János: A táncról 48
Csenkeszfai Poóts András: A gazda siratja kutyáját 49
Fekete János: A négy mennyország (részletek) 52
Udvarhelyi Szeles János: Haláltánc (részletek) 54
Virág Benedek:
A Múzsákhoz 56
Újesztendőkor 57
Bessenyei Györgynek emlékezete 57
Bátorítás 57
Elbúsúlt szívnek vígasztalása 58
Csalavári 59
Versgyűjtemények
Sziveket újító bokréta (részletek)
Ritka kertben találsz 63
Van egy hitvány 64
Si quis vivit jucundus 65
Boldogasszony anyának (részlet) 67
Jere pajtás diétára 68
Esztergomi gyűjtemény (részletek)
Ének II. József császár és király újításaira 69
Hálaadó öröm Toleranciáról (részletek) 70
Pálóczi Horváth Ádám: Ó és új mintegy ötödfélszáz énkek (részletek)
Rákoczi Ferenc 72
Apáca, anyáca 73
Rákoczy Sámuel 73
Megholt feleségem 74
Nincs maradás 75
Várj meg, holló, várj meg! 75
Ráró 76
Elbeszélő költészet
Péczely József:
Majom s vadakl 79
Jobbágy, halál 80
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása (részletek) 81
Perecsényi Nagy László: Léta (részletek) 94
Dráma (iskolai színjátszás)
Ismeretlen szerző: Inductio de passione Christi (részletek) 105
Simai Kristóf: Mesterséges ravaszság (részletek) 108
Illei János: Tornyos Péter (részletek) 111
Széppróza
Mészáros Ignác: Kártigám (részletek) 117
Báróczi Sándor: Erkölcsi mesék (részletek) 134
Kónyi János: A mindenkor nevető Democritus (részletek) 138
Dugonics András:
Etelka (részletek) 141
Magyar példabeszédek és jeles mondások (részletek) 144
Feljegyzés, vegyes iratok
Dugonics András külömbféle gondolatai és történetei (részletek) 151
Röpirat a hadsereg magyarsága érdekében (részlet) 154
Vályi András: A felséges magyar hazához (részletek) 155
Révai Miklós: A magyar deákság (részletek) 157
Ismeretlen szerző: Egy peregrinus deák sírverse 158
A kor anekdotáiból 159
Bessenyi György:
Versek
A máriavölgyi tisztelendő paulinus atyáknak 165
A Tiszának reggeli gyönyörűsége 166
Delfén 169
Magához 172
Gróf Telekinek 173
A természet világa (részletek) 175
Próza
Magyarság (részlet) 178
A magyar néző (részlet) 178
A holmi (részletek) 179
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék (részletek) 180
Tariménes utazása (részletek) 183
Dráma
A filozófus (részletek) 185
Ányos Pál:
Versek
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál 191
Kalapos király (részlet) 192
Dayka Gábor:
Versek
Az esztendő első napján 199
Titkos bú 200
A rettenetes éj 200
Szentjóbi Szabó László:
Versek
Az együgyű paraszt 205
A tavasz 207
Próza
Töredékek Rouseau munkáiból 210
Kármán József:
Próza
A nemzet csinosodása (részletek) 215
Fanni hagyományai (részletek) 223
Batsányi János:
Versek
Biztatás 235
Serkentő ének 235
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz 236
Szép a hazáért türni 238
A rab és a madár 238
Gyötrődés 242
Próza
Bevezetés a M. Múzeumhoz (részlet) 243
Levél Aranka Györgyhöz 247
Verseghy Ferenc:
Versek
A marsziliai ének 251
A zsémbes öreghez 253
Próza
A tiszta magyarság (részlet) 254
Kazinczy Ferenc:
Próza
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részlet) 257
Levelek
(részletek) 259
Versek
A nagy titok 265
A két természet 265
Epigrammai morál 265
Földi János:
Versek
Idegen szépség 269
Az én sirhalomom 269
Fazekas Mihály:
Versek
Katonai bucsuének 273
Az első olvasztó szellőhöz 274
Csokonai Vitéz Mihály halálára 274
Hortobágyi dal 275
Nyár esti dal 276
A kelletekorán jött csendes esőhöz 277
Próza
Előljáró beszéd a Füvészkönyvhöz (részlet) 278
A debreceni magyar kalendáriiom előszava (részlet) 279
Csokonai Vitéz Mihály
Versek
Marosvásárhelyi gondolatok 283
A rózsabimbóhoz 287
Tartózkodó kérelem 288
Még egyszer Lillához 289
Újesztendei gondolatok 290
Az ember, a poézis első tárgya 295
Parasztdal 296
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 298
(Estve jött a parancsolat…) 301
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban 302
Halotti versek (részletek) 304
Próza
Lilla, érzékeny dalom három könyvben (részletek) 308
Levelek
Festetics György grófnak (részlet) 309
Vajda Juliannának (részlet) 310
Berzeviczy Gergely:
Próza
A magyarországi parasztok állapotjáról (részlet) 315
Kisfaludy Sándor:
Versek
Himfy szerelmei 321
A kesergő szerelem (részletek) 322
A boldog szerelem (részletek) 324
Tanulmány
Előszó az eredeti magyar játékszínhez (részlet) 326
Kis János:
Próza:
Emlékezések (részlet) 331
Berzsenyi Dániel:
Versek
A magyarokhoz 337
Osztályrészem 338
Horác 339
A felkölt nemességhez 339
Fohászkodás 341
Életfilozófia 342
Kazinczy Ferenchez 344
Magányosság 348
A pesti magyar társasághoz 349
Vandal bölcsesség 352
Próza
A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul (részletek) 354
Katona József:
Próza
Mi az oka, hogy Magyarországon a játékszini költőmesterség lábra nem tud kapni? (részletek) 361
Versek
Az andal 365
Idő 366
Kisfaludy Károly:
Drámák
Stibor vajda (részlet) 371
A kérők (részletek) 373
Versek
Mohács 382
Rákosi szántó a török alatt 384
Szülőföldem szép határa 385
Vitkovics Mihály:
Versek 389
Ivó dal 389
Szép leányka 390
Ha én forrás volnék 390
Bácskai népdal 391
Próza
A költő regénye (részletek) 392
Szemere Pál:
Próza
Levél Kazinczyhoz 401
Kölcsey Ferenc:
Versek
A Holdhoz 411
Géniusz száll 411
Gyönge kézzel 412
Minden órám 413
Ideál 415
Élet 416
Rákos nimfájához 417
Bor-király 419
Rákóczi hajh 419
Rákos 421
Bú kél velem 422
Bordal 423
Csolnakon 425
Zsarnok 426
Vigasztalás 427
A szabadsághoz 428
Hervadsz 429
Kölcsey 430
Próza
Görög filozófia (részletek) 430
Töredékek a vallásról (részletek) 433
Iskola és világ (részlet) 435
Mohács (részlet) 437
Beszédek
A szatmári adózó nép állapotáról (részletek) 438
Az örökös megváltás tárgyában 440
Levelek
Szemere Pálhoz (részlet) 442
Kazinczy Ferenchez (részlet) 443
Kállay Ferenchez (részlet) 444
Szemere Pálhoz (részlet) 445
Jegyzetek
A kötetben szereplő írók
Irodalommutató

Készleten

Kiadó

Kötés típusa
Szerző