Ruzsa Imre: Klasszikus, modális és intenzionális logika

Ár: 1800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A szerző e könyvében a szimbolikus logika módszereit, fejlődéstörténetét és fontosabb filozófiai problémáit tárgyalja. A hasonló tárgyú munkáktól eltérően nem áll meg a klasszikus (extenzionális) elméletnél, hanem messzemenően behatol a logika alapvető jelentőségű modális és intenzionális logika területére, a legutóbbi évekig követve e tudományág fejlődését. A szerző a kifejtéshez szükséges matematikai apparátus használatát a minimumra korlátozza anélkül, hogy engedményt tenne a szabatosság rovására.
A művet felépítése és tárgyalásmódja alkalmassá teszi a tankönyv jellegű felhasználásra.

TARTALOM:

Az olvasóhoz 9
A klasszikus kétértékű logika 13
Bevezetés 16
A klasszikus logika grammatikája 19
Predikátumok és névmások 20
Individuumkifejezések 21
Logikai szavak 21
A negáció 22
A konjunkció 24
Az alternáció 25
Igazságfüggvények 25
A kondicionális 26
A bikondicionális 31
Univerzális kvatifikáció 32
Az egzisztenciális kvantifikáció 35
Az általánosított kondicionálás 36
Az ún. kategorikus állítások 39
Az azonosság 41
Az azonosság filozófiai problémái 44
Az unicitás 50
A következményreláció 52
Állítások helyett sémák 52
Interpretációk 54
A következményreláció definciója 56
Nevezetes következtetési formák 59
A kategorikus szillogizmusok 63
Kitekintés: másodrendű logika 63
Analiticitás és logikai igazság 67
Entymematikus következtetés 73
Analitikus állítások 75
Szemantikai állítások 80
A klasszikus logika mint kalkulus 83
Szemantikai rendszer és kalkulus 83
A klasszikus (elsőrendű) kalkulus 86
Helyesség és teljesség 89
A klasszikus állításkalkulus 91
A természetes levezetés rendszere 91
Deskripciók 98
A határozott névelő logikai funkciója 98
A deskripciók logikai szerkezete 100
Deskripciók állításokban 103
A jelölt nélküli nevek 110
A modern modális logika fejlődéstörténete 115
Bevezetés 115
A modális szavak 115
Episztemikus modalitások 119
Alethikus modalitások 120
Az arisztotelészi örökség 124
A modális szavak arisztotelészi elemzése 124
Arisztotelész modális szillogisztikája 131
C. I. Lewis: a “szigorú implikáció” logikája 137
A modális logika a szimbolikus logika keretében 137
A normál alethikus logika általános keretelmélete: a T rendszer 142
A szigorú kondicionális paradoxonai 146
Az S4 rendszer 150
Az analiticitás logikája: S5 155
Deontikus kalkulusok 156
Diodóroszi modalitások: az idő logikája 160
Modalitás és kvantifikáció: a “bűnben fogantatott” logika 164
Modális predikátumkalkulusok 164
Barcan-típusú kalkulusok 165
A modális predikátumkalkulus paradoxonai 169
Javaslatok a paradoxonok elhárítására 172
A “modális elkötelezettség” három fokozata 176
Direkt vagy indirekt idézetek? 180
Deskripciók modális kontextusban 182
De re modalitások: esszencializmus 185
Carnap modális kváziszemantikája 194
Az állapotleírások elmélete 194
Extenzió és intenzió 199
Individuumkifejezések extenziója és intenziója 203
Az elmélet értékelése 208
A szemantikai értékek elmélete 213
Kripke modális szemantikája 227
Denotációs szemantika S5-höz 227
Az általános Kripke-szemantika 229
Az elemi modális logika szemantikája 231
A modális predikátumlogika szemantikája 235
A lehetséges individuumok és a lehetséges világok 239
Más megközelítések 247
Releváns logika 249
A releváns implikáció 249
Igazságfüggvények a releváns logikában 258
Az E rendszer 263
A kritika kritikája 267
Egy mellékág: Jan Lukasiewicz 272
Az indeterminista koncepció 272
Az antinecesszitás koncepciója 276
A. N. Prior: az értékrés-koncepció 280
A Q rendszer 280
Q kvantifikációs bővítésének problémái 285
Modális logika – új megközelítésben (A Q-szemantika) 290
Értékrés-kritériumok 290
A tárgyalási univerzum 293
Az “erős” egzisztenciális kvantor 295
Predikátumok elfajulása 297
A névelmélet 302
Állandó és változó jelöletű nevek 302
A tulajdonságnyaláb-elmélet 303
Állandó terjedelmű predikátumok 310
Az azonosság szükségszerűsége 311
A deskripciók elmélete 315
Nyitott deskripció kvantor hatáskörében 317
Deskripció deskripció belsejében 322
Modalitás és deskripció 324
Értékrés-kritérium a deskripciókra 329
Relevancia 333
Gyönge relevancia 333
Erős relevancia. Statabilitási atomok 337
A Q kalkulusok 339
A modális logika rehabilitása 340
Intenzionális logika 346
Típuselméleti logika 347
A típuselmélet 347
A lambda-operátor 351
A típuselméleti logika formalizált nyelve 357
Montague intenzionális logikája 364
Montague keretelmélete 364
Pragmatikus logika 371
A nyelvi kifejezések logikai finomstruktúrája 377
Kritikai megjegyzések 383
Az intenzionális logika módosítása 388
Irodalomjegyzék 396
Névmutató 403
Tárgymutató 405
Szimbólumok jegyzéke 412

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző