Steiger Kornél (Szerk.): Bevezetés a filozófiába

Ár: 700 Ft

Megvásárolható

Kategória:

Középiskolások számára készült szöveggyűjteményünk a filozófiatörténet korszakait és problémaköreit mutatja be. Szerves egységet alkot a Holnap Kiadó Filozófia című középiskolai tankönyvével.
A kötet tizenhárom fejezete mintegy hetven szöveget tartalmaz. E szövegek átfogják a gondolkodás egész történetét az ókortól napjainkig. Az ókor és a középkor filozófiáját bemutató részben szemelvényeket olvashatunk Platón, Arisztotelész, Epikurosz, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás és számos más szerző műveiből. A reneszánsz és a felvilágosodás korát olyan személyiségek képviselik, mint Bacon, Descartes, Spinoza, Locke, Berkeley, Hume, Rousseau stb., a klasszikus német filozófia kialakulásától napjainkig terjedő időszak reprezentánsai pedig: Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, Marx, Comte, Husserl, Jaspers, Rahner.
Az idézett szövegek lehetőség szerint logikailag teljes, önmagukban értelmezhető gondolatmeneteket mutatnak be, szükség esetén szerkesztői kommentárral kiegészítve. A kommentár visszahelyezi a részletet a teljes mű kontextusába, értelmezi, magyarázza az újonnan felmerült filozófiai fogalmakat.

TARTALOM:

Előszó 11
Az ókori görög filozófia kezdetei 15
A preszókratikus filozófia 15
Az arkhé 15
Arisztotelész: Fizika A 2 184 b 15-21 16
Szimplikiosz: Kommentár Arisztotelész Fizikájához (Részlet) 17
A kozmosz létrejötte 18
Anaximandrosz A 10 19
Anaximandrosz A 27 19
Empedoklész B 8 20
A megismerés 20
Hérakleitosz B 1 21
Parmenidész B 8 24
Empedoklész B 17 28
A szofista filozófia 29
A nyelvhasználat problémái. Megismerés és érvelés 30
Prótagorász B 1 32
Gorgiász: A nemlétezésről (Részletek) 33
Az emberi közösség filozófiai kérdései. Politika és morál 35
Antiphón B 44 (Részletek) 36
Anonymus Iamlichi (Részletek) 37
Szókratész 39
Platón és Arisztotelész 41
A forma problémája 43
Az ideatan 43
A dialógus, mint módszer 44
A Phaidón szerkezete 46
Platón: Phaidón 95 b-107 b (Kerényi Grácia fordítása nyomán) 48
A szubsztancia elmélete 65
Arisztotelész: Metafizika Z, 1-3 fejezet 67
Társadalomelmélet és etika 72
Platón államelmélete és morálfilozófiája 72
Platón: Állam VII., 514 a-518 b (Szabó Miklós fordítása) 73
Arisztotelész államelmélete és etikája 78
Arisztotelész: Politika III, 1., 6., 7. fejezet (Szabó Miklós fordítása) 78
Arisztotelész: Nikomakhoszi Ethika II., 4-6. fejezet (Szabó Miklós fordítása) 83
A hellenisztikus filozófia 87
Epikurosz 87
Epikurosz levele Menoikeuszhoz. (Részlet, Kövesdi Dénes fordítása) 88
A sztoikus filozófia 89
Diogenész Laertiosz: Híres filozófusok élete (Részletek a VII. könyvből) 91
Epiktétosz: Kézikönyvecske I. fejezet (Sárosy Gyula fordítása) 92
A szkeptikus filozófia 93
Diogenész Laertiosz: Híres filozófusok élete (Részlet a IX. könyvből) 94
Az újplatonizmus. Plótinosz filozófiája 99
Plótinosz: A három eredendő valóságról (Horváth Judit és Perczel István fordítása) 100
Plótinosz: Az első után következők keletkezéséről és rendjéről (Horváth Judit és Perczel István fordítása) 111
A keresztény filozófia első korszaka: a patrisztika 115
Szent Ágoston 116
Értelem és tekintély 118
Ágoston: A rendről II, 9. 26-27 (Kendeffy Gábor fordítása) 118
Az akarat 119
Ágoston: Vallomások VIII, 5. 10-11, 8.19-9.22 (Városi István-Kendeffy Gábor fordítása) 119
A lélek 121
Ágoston: A lélek halhatatlanságáról 16. fejezet (Kendeffy Gábor fordítása) 121
Az értelmi megismerés 122
Ágoston: Az Isten városáról XI., 26. (Kendeffy Gábor fordítása) 122
A testetlen dolgok megismerése. Az értelmi megvilágosodás 123
Ágoston: A Szentháromságról XII, 14.23-15.24 (Kendeffy Gábor fordítása) 123
Az ember a történelemben 124
Ágoston: A kezdők hitoktatásáról 19.31 (Kendeffy Gábor fordítása) 124
Ágoston: Az isten városáról XIV, 1 (Kendeffy Gábor fordítása) 124
Isten és a teremtett világ viszonya: válasz a “Honnan a rossz?” kérdésére 126
Ágoston: Az isten városáról XII, 4 (Kendeffy Gábor fordítása) 126
Isten és a teremtett világ viszonya. Isten, mint a természetet folyamatosan fenntartó erő 128
Ágoston: A Teremtés Könyve szó szerinti értelmezésben IV, 12.22-23 (Kendeffy Gábor fordítása) 128
A fejlődés a természetben 129
Ágoston: A Teremtés Könyve szó szerinti értelmezésben IX, 17.32 (Kendeffy Gábor fordítása) 129
A skolasztikus filozófia 131
Az univerzália-vita 131
Az ontológiai istenérv 132
Anzelm: Proslogion 2. fejezet 133
Aquinói Szent Tamás 134
A Summa Theologica módszere és felépítése 134
Tamás: ST 1, 2, Harmadik artikulus: Vajon van-e Isten? (Klima Gyula fordítása) 136
Az újkori filozófia kialakulása 141
Francis Bacon és a filozófia új módszere 142
F. Bacon: Novum Organum I. könyv (Részletek, Csatlós János fordítása) 144
Thomas Hobbes
Hobbes: Leviatán, vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma. (Részletek, Vámosi Pál fordítása) 152
Racionalizmus és empirizmus 161
Descartes és a racionalizmus 164
Descartes: Emélkedések a metafizikáról (Részletek, Alexander Bernát fordítása nyomán) 164
A kartezianizmus továbbfejlesztése: Baruch Spinoza 186
Spinoza: Etika (Részletek, Szemere Samu fordítása) 187
Az empirizmus 192
John Locke: Értekezés az emberi értelemről (Részletek, Dienes Valéria fordítása) 192
George Berkeley: Hülasz és Philonusz három párbeszéde (Részletek, Vámosi Pál fordítása) 207
David Hume: Értekezés az emberi természetről (Részletek, Bence György fordítása) 213
A felvilágosodás kora 229
Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről, avagy a politikai jog elvei (Részletek, Kis János fordítása) 231
Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? (Vidrányi Katalin fordítása) 238
Kant: A tiszta ész kritikája 245
Kant: A tiszta ész kritikája (Részlet, Alexander Bernát és Bánóczi József fordítása) 247
A tiszta ész kritikájának felépítése 261
A klasszikus német filozófia 269
Johann Gottlieb Fichte: Első bevezetés a tudománytanba (Részlet, Endreffy Zoltán fordítása) 269
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere (Részlet, Endreffy Zoltán fordítása) 275
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai (Részlet, Szemere Samu fordítása)281
A 19. századi filozófia 283
A klasszikus német filozófia fölbomlása 283
Sören Aabye Kierkegaard: Lezáró tudománytalan utóirat a filozófiai töredékekhez (Részlet, Valaczkai László fordítása) 285
Karl Marx: Tézisek a Feuerbachról 295
Auguste Comte és a pozitivizmus 298
Auguste Comte: Beszéd a pozitív szellemről (Részlet, Berényi Gábor fordítása) 299
A 20. század filozófiája 301
Henri Bergson intuicionizmusa 301
Henri Bergson: Bevezetés a metafizikába (Részlet, Fogarasi Béla fordítása) 302
Edmund Husserl és a fenomenológia 305
Edmund Husserl: A fenomenológia ideája. Öt előadás (Részletek, Baránszky Jób László fordítása) 306
A neopozitivizmus 318
Moritz Schlick: A filozófia fordulata (Fehér Márta fordítása) 319
Az egzisztencialista filozófia 325
Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába (Részlet, Szatmári Lajos fordítása) 326
Filozófia és teológia 332
Karl Rahner: A hit alapjai (Részlet, Endreffy Zoltán fordítása) 333
Fogalommutató 341

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző