Zsók Otto: Az orvosfilozófus Viktor Emil Frankl (1905-1997)

Ár: 3000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

A szerző 1957-ben született Déván. 1981 óta Németországban él. 2003-ban Bécs városának Viktor-Frankl-díjával tüntették ki. A München melletti Fürstenfeldbruckban székelő Dél-Német Logoterápiai Intézet (Süddeutsches Institut für Logotherapie) igazgatója, és ott 1992 óta a logoterápia docense. Németül 15 könyve jelent meg. A szerző házas, egy fiúgyermek apja.
E könyv oldalain a bécsi orvos-filozófus, Viktor Frankl (1905- 1997) szellemi arcképe, az általa megalapított, logoterápia és egzisztenciaanalízisnek nevezett „lélekgyógyászat művészete és e világszerte ismert terápiai iskola háromdimenziós emberképe bontakozik ki az olvasó szemei előtt. Bölcseleti, pszichológiai, pszichoterápiái és spirituális szempontok ötvöződnek egységbe, és a bemutatott esettanulmányok az értelem és értékföllelés terápiájának gyakorlatából jól szemléltetik az emberi lény eredendő ráirányítottságát az értelmes életre. Amit az ember tulajdonképpen kifürkészni, a maga számára föllelni akar, lényegében az, hogy észrevegye, megérezze és átélje életének értelmes voltát. A logoterápia tanítja: Az ember szabad akarattal rendelkező lény, a legmélyebben hatja át őt az értelmesség akarása (der Wille zum Sinn), és az életnek van egy minden körülmények között feltétlen, külső tényezők által szét nem rombolható értelme (logosza). Ezt minden ember képes megtalálni és megvalósítani, ha nem riad vissza a céltudatos keresés erőfeszítést megkövetelő kihívásaitól.
Azt, hogy e központi belátások a politikai kultúrában is megtalálhatják helyüket, a könyv utolsó fejezete juttatja eredeti módon kifejezésre. Címszavak:
A homo humánus felé vezető út
A neurózis Max Scheler értékbölcselete
A psziché nem szellem
A pszichologizmus kísértete
Személy és személyiség
Minden egyes személy abszolút új valaki
Esettanulmány az értelemkeresésről
Az értelmességet megcélzó politikai kultúra

TARTALOM:

Bevezetés 9
Prelúdium 15
I. Találkozásom Viktor Franki professzorral 25
Sigmund Freud és a pszichoanalízis 27
Carl Gustav Jung és az analitikus pszichológia 42
II. A legemberibb jelenséghez vezető út kezdete 50
Franki kulcsélményei 1927-ig 50
III. Tanulóévek Alfréd Adler körében 56
A neurózis – csupán egyfajta kiegyezés? 56
IV. Franki találkozása Max Schelerrel 66
Áttörés a szellemi felé 66
V. A pszichétől a szellemig 88
A pszichoterápia szellemi problematikája 88
Exkurzus: A psziché és a lélek 93
Esettanulmány Freud, illetve Franki szellemében 97
Tudatosítani a felelősséget: Öt példa 104
VI. Logoterápia és egzisztenciaanalízis 110
A logosz és az egzisztencia fogalmai 1110
A logoterápia és egzisztenciaanalízis: Alapszöveg 117
Mit jelent a „teória”? 125
VII. A pszichologizmus cáfolata 128
Wolf Singer posztmodern pszichologizmusának cáfolata 134
VIII. Viktor Franki tanítása a személyről 139
A személy és a személyiség közötti különbség 139
IX. Tíz tézis a személyről 151
A szellemi emberség szétrombolhatatlan magva 151
Mit jelent az, hogy minden személy abszolút „nóvum”? 153
X. Az értelmesség keresése a középkorú években 171
Esettörténet egy nő életéből 171
XI. „Nem vagyok beteg” 185
Beszélgetés az értelmességről 185
XII. Logoterápia és politikai kultúra 202
Viktor Franki jelentősége az értelmességre orientált politika számára 202
Jegyzetek 223
Utószó (írta: Dr. Schaffhauser Franz) 233
Szakirodalom 241
Névmutató 249
Tárgymutató, szakfogalmak 252
A szerző életrajza 256

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző