Fábián Pál, Szathmári István, Terestyéni Ferenc: A magyar stilisztika vázlata

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Stílus és stilisztika (Írta: Terestyéni Ferenc)
A stílusról általában 3
A stílus mivolta 3
A stílus alakulását befolyásoló tényezők 4
Nyelv és stílus 5
A stílusok osztályozása 6
A nyelvi stílusok rövid jellemzése 8
Nyelvi stílus és stílusfestés 11
Az író nyelve és egyéni stílusa 12
Az “irodalmi stílus” 13
A stilisztika mivolta, tárgyköre, története 13
A hangtan stilisztikája (Írta: Fábián Pál)
A hangelemek stilisztikai értéke 19
Kifejező hangváltozások 20
A szókészlet és a frazeológiai elemek stilisztikai vizsgálata (Írta: Terestyéni Ferenc)
A szókészlet stilisztikai rétegei 24
Az írott stílusokban használatos szavak 27
A társalgási stílus szókincse 29
A szókészlet szerepe a stílusfestésben 34
A tájszók 39
Az archaizmusok 43
A neologizmusok 48
Az idegen szavak 52
Az idegen szavak szépirodalmi használata 54
Az állandó szókapcsolatok stilisztikai értékei 59
A tágabb értelemben vett állandó szókapcsolatok 60
A szoros értelemben vett állandó szókapcsolatok 61
A szó jelentésének stilisztikai vizsgálata (Írta: Szathmári István)
A jelentéstan és a stilisztika összefüggése 65
A szó jelentésének, jelentéskörének, többértelműségének stilisztikai kérdései 66
A szavak képes értelme: szóképek, képes kifejezések 76
A metafora 90
A metaforából származó szóképek 98
A metonímia 108
A szóképekhez csatlakozó stiláris eszközök 112
A szavak többalakúságának stilisztikai felhasználhatósága 125
Az egyes szópárok, szócsoportok közötti jelentésbeli korrelációk stilisztikai értéke 127
Az azonos alakú szavak 128
A rokonértelmű szavak 133
Az ellentétes értelmű szavak 138
Erősítés, nagyítás, túlzás, kicsinyítés 139
Erősítés 140
Nagyítás, túlzás 145
Kicsinyítés 148
A szóhangulat kérdései (Írta: Fábián Pál)
A szóhangulat fogalma 149
A természetes szóhangulat forrásai 151
A képzettársulásos szóhangulat forrásai 162
Szóhangulat a nyelv vízszintes és függőleges tagozódásából 162
A képzettársulásos szóhangulat egyéb forrásai 167
A szóhangulat változásai 170
Az alaktani kategóriák és elemek stilisztikai értékei (Írta: Terestyéni Ferenc)
A szófajok és szóelemek stilisztikai vizsgálata 174
Az ige 175
A névszók 189
A többi szófajok 208
A szófaji kategória megváltozása mint stiláris forrás 220
A szóalkotás stilisztikai szemszögből 225
A mondattani kategóriák és formák stilisztikai értékei (Írta: Szathmári István és Terestyéni Ferenc)
Mondattan és stilisztika 235
A mondatrészek stilisztikai vizsgálata 236
Az alannyal kapcsolatos stilisztikai kérdések 237
Az igei és a névszói állítmány stilisztikai értéke 240
A tárgy és a határozó stilisztikai szerepe 244
A jelző stílusértéke 246
A halmozás stiláris értéke 250
A mondatok stilisztikai vizsgálata általában 253
A mondatok jelentésének stiláris értéke 254
Az egyszerű mondatok alakjának stiláris értéke 263
Az összetett mondatok stiláris értéke 270
A szórend stiláris értékei általában 281
A körmondat 291
Rövidítések 294

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző