A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1966 / I-II.

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM
Első rész
I. Nyelv és irodalom
Benkő László: Mondatelemzés 3
Csukás István: Petőfi és a szlovákok (II.) 19
Inczefi Géza: A települések belterületének földrajzi nevei 69
Steinitz Wolfgang: Az osztják nyelv belső etimológiájának kérdéséhez 75
Sziklay László: Szlovák népdalok a “Pester Tageblatt”-ban 83
Török Gábor: Külföldi nyelvjárástörténeti tanulságok 91
Zsolnai József: Az ásotthalmi szőlőművelés szaknyelve 99
II. Történelem
Kávássy Sándor: Kossuth nemzetelmélete 113
Kováts Zoltán: A magyarországi népességi reprodukció kérdése és a XVIII-XIX sz.-i családi rekonstrukciós vizsgálatok néhány eredménye 131
Olajos Teréz: Aetius római szobrának felirata és Merebaudes 149
III. Pedagógia és lélektan
Geréb György: Pszichológiai vizsgálatok a monotónia jelentésköréből 153
Geréb György – Szabó Zoltán: Az álmok élménytartalmának pszichológiai vizsgálata elsőéves főiskolai hallgatóknál 163
Geréb György – Vaskor András: A megoszló figyelem és manualitás “Sztereometer”-rel történő vizsgálatának finomítása matematikai módszerrel 187
Somfai László: Minőségjelzős szerkezetek a tizenegy évesek írásos szókincséből 187
Vajda László: József Attila “Nem én kiáltok” c. versének irodalomesztétikai elemzése 197
IV. Művészet
Buday Lajos: A vetett árnyék alapelemei 207

Második rész
Tanulmányok a természettudományok köréből
Kiss István: Trachelomonas-félék a Dél-Alföldről
Kiss István: Az Ankistrodesmus braunii és az A. pseudobraunii n. sp. variabilitása 45
Véghné Varga Izabella: A Szeged-környéki szikes vizek fitoplanktonjának összehasonlító
vizsgálata 69
Bába Károly: A Tisza hullámterének puhatestűi Algyő és Szeged között 91
Moholi Károly: A nyersanyagellátás helyzete Csongrád megye élelmiszeripara néhány
ágában 99
Szabó László: A tanyakérdés alakulása a felszabadulás óta 115
Ivanics János: Talajművelési vizsgálatok a Tisza hullámterén 125
Bor Pál – Kovács László: Két vékony lencse helyettesítő lencséjének problémája 135
Nagy Pál – Molnár Zsuzsanna: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, VI.: Szubsztituenshatás az anilingyűrűn szubsztituált 2- és 4-oxi-benzál-anilinek képződésénél 145
Nagy Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, VII.: Az aldehidkomponensen levő
szubsztituensek hatása a képződési sebességre 153
Siposné Kedves Éva – Sipos Sándor – Széll Tamás: Néhány hazai xilitminta huminsav
részének lúgos feltárás során bekövetkező változásairól 159
Szendrei János: Az ítéletkalkulus egy új diagramja 165
Szendrei János: Megjegyzések a gyűrű centrumáról 173

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző