A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1971 / I-II.

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Első rész:

Marxizmus-leninizmus, történelem
Fehér István: A földreform és hatásának néhány jellegzetessége Szegeden 3
Kallós Gábor: Szabadidő-vizsgálat tanárjelöltek körében 23
Rigó Jázon: Az információ filozófiai fogalmáról 35
Vidács Ferenc: Magyarország gazdasági kapcsolatai a fejlett tőkés országokkal a felszabadulás előtt és után 43
Bezdán Sándor: Hódmezővásárhelyi olvasókörök (1869-1900) 61
Kováts Zoltán: A magyar népességfejlődés a honfoglalástól 1870-ig 77
Nyelv és irodalom
Békési Imre: A kalocsai kötélfonás 89
Benkő László: Az írói szótár címszavai 101
Hegedűs András: Juhász Gyula nézetei a pedagógia, az irodalmi nevelés és a közoktatás-politika alapvető kérdéseiről 125
Inczefi Géza: Mikrotoponimiai vizsgálatok 157
Inczefi Géza: Néhány Csongrád megyei határnév elemzése 169
Lizanec Petro: A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatokról 177
Palásti László: Magyarországi legenda az ifjú Dumas születéséről 201
Penavin Olga: A határozó kifejezési lehetőségei a jugoszláviai magyar nyelvjárásokban 213
Rozgonyi Miklósné: A közmondások Csokonai műveiben 225
Szent-Iványi Béla: Politikai felderítések Petőfi műveinek német fordításaiban 237
Pedagógia és lélektan
Bereczki Sándor: A polgári iskola tanárképző főiskola felsőoktatáspedagógiai hagyományaiból 245
Geréb György: Monoton-állapot, vigilitás és érzelem a kutatások mai állásának tükrében 263
Geréb György: Középiskolások térszemléletének kísérletes vizsgálata 277
Kisvárdai Károly: Az auditív megértés néhány kérdése különös tekintettel a nyelvi laboratóriumi munkára 287
Riesz Béla: Társaskapcsolatok összehasonlító vizsgálata általános iskolai tanulóknál 307
Veszprémi László: A tanulók szociális státusának vizsgálata az iskolai és családi mikrokörnyezetben 323
Waldmann József: Vecsernyés András: Fiatal pedagógusok a közéletben 333
Művészet
Avasi Béla: Elemzés és gyakorlat a főiskolai zeneoktatás II. félévében 347
Frank Oszkár: Debussy-prelűdök elemzése (IV) 371
Kardos Pál: A kromatika intonálásáról 383
Vinkler László: A művészeti alkotások szemléletének elvi szempontjai és módszertani problémái 391

Második rész:

Kiss István: A vízfeltörések szerepének vizsgálata a szikes talajok foltos, “tarkaságában”, különös tekintettel az algatömegprodukciók és a vegetációs kép kialakulására, valamint az árvízszerű belvizek fellépésére 3
Kiss István: Szikes területek felpúposodásainak és padkásodásának vizsgálata, tekintettel a növényzeti kép és az algavegetáció kialakulására 33
Kiss István: A “meteorpapiros” és az alatta kialakuló Cyanophyta-tömegprodukciók vizsgálata a Szeged környéki, a dél-alföldi és a Duna-Tisza közi szikes tavakban 59
Véghné Varga Izabella: Összehasonlító vizsgálatok a Domaszék-környéki szikes vizek mikrovegetációjában 77
Bába Károly: Elterjedési és ökológiai adatok a Bradybaena fructicum O. F. Müll. hazai előfordulásához 89
Megyeri János: A Tisza mesozooplanktonja, II. Entomostraca 99
Tánczos József: Néhány csigafaj bélcsatornájának összehasonlító idegszövettani vizsgálata 111
Moholi Károly: Csongrád megye településhálózata fejlesztésének gazdaságföldrajzi sajátosságai 125
Nagy Pál: Az aldehid-gyűrűn szubsztituált N-(benzilidén)-anilinek reakciója benzil-aminnal 147
Sipos Sándor és Siposné Kedves Éva: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata II. 157
Szendrei János: Asszociatív félgyűrűk bi-ideáljairól 169
Timár András: Az általánosan kötelező technikai oktatás korszerűsítéséről 173

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző