A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1974 / I-II.

Ár: 2000 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Marxizmus-leninizmus, történelem
Brezdán Sándor: A szentesi 48-as Népkör indulása (1870-1874) 3
Kallós Gábor: Az ideológia értelmezésének kérdéséhez 15
Nagy István: Kísérlet a demokratikus ifjúsági mozgalom szervezeti egységének megteremtésére Csongrád megyében (1944. októbertől 1945. márciusig) 23
Tóth Ferencné Jónás Irma: A Magyar Kommunista Párt értelmiségi politikájának alakulása Csongrád megyében a szocialista forradalomért folyó harc idején (1947-1948) 41
Vékás István: A beruházások hatékonyságának néhány kérdése az állami gazdaságokban 55
Nyelv és irodalom
Baróti Tibor: Tyutcsev négyütemű jambusainak statisztikai és összehasonlító elemzése 73
Benkő László: Juhász Gyula költői nyelvének gyakorisági szójegyzéke (II) 89
Békési Imre: Az ötmondatos hat bekezdésnyi beszédmű kísérleti vizsgálatáról 161
Fenyvesi István: A magyar munkásmozgalom és M. Gorkij (1902-1919) 185
Hegedűs András: Móra Ferenc ismeretlen levelei Pósáékhoz 203
Keszthelyi György: Szemlélet és formálás összefüggése Füst Milán epikájában 249
Rozgonyiné Molnár Emma: A szólások és közmondások irodalmi felhasználásának előzményeiből 267
Szegfű László: A thonuzoba-monda (Interpretációs kísérlet Janus Pannonius két sorához) 275
Sz. M. Vaszilcsenkó: A szél elnevezései és az általuk motivált szavak a mai orosz irodalmi nyelvben 285
Pedagógiai és lélektan
Balogh Tibor: Gondolatok az esztétikai megismerés pszichológiai természetéről 303
Geréb György-Tóth Károly-Rudas Lenke: Érzelmi trauma elviselésének vizsgálata siketnéma gyermekek fogászati beavatkozásakor 313
Geréb György-Tóth Károly-Papp Piroska: Fogeltávolítás érzelmi hatása idióta gyermekeken 331
Nánási Miklós: (I) Adalékok a népi demokrácia pedagógusképzésének történetéhez 339
Szabó G. Mária: A szülők véleménye iskolarendszerünk és az iskolastruktúra kérdéseiről 359
Művészet
Avasi Béla: “Össz-intervallumok dallamok pentaton hangközökből” 371
Frank Oszkár: Mikrokozmosz. Az I. kötet elemzése 395
Felsőoktatás-pedagógiai (módszertani) tanulmányok
Bereczki Sándor: A gyakorlati kiképzés fejlődése a tanárképző főiskolán II. 1947-1973. 407
Bokányiné Kocsis Margit: A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzésben (II) 431
Farkas Katalin-Waldmann József: Ifjúsági klub, ifjúsági akadémia 443
Geréb György: Különböző ritmusú ingerhalmaz hatása az éberségi szintre főiskolai hallgatók erős érzelmi megterhelésénél 453
Huszka László: Történelem szakos tanárképzésünk 100 éve (1873-1973-ig) 471
Szörényi József-Zentai Károly: A pályaválasztás motívumainak vizsgálata a főiskolai hallgatók egy csoportjánál 495
Kurt Zehner-Sigrid Franz: Untersuchungen über die Selbsteinschätzung von Schülern 513
Az általános iskolai tanárképzés 25 éves évfordulóján, a Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumi és névadó ünnepségén elhangzott beszédek 1973. október 5-én és 6-án
Az iskolatörténeti és képzőművészeti kiállítás megnyitójára
Simon Gyulának, a Pedagógiai Társaság főtitkárának ünnepi beszéde 525
Szabó G. Lászlónak, az MSZMP Városi Pártbizottság osztályvezetőjének ünnepi beszéde 531
Díszünnepély a Szegedi Nemzeti Színházban
Polinszky Károly miniszterhelyettes ünnepi beszéde 535
Hegedűs András főiskolai főigazgató: Juhász Gyula nevével 541
Ünnepi tanácsülés a Szegedi Tanárképző Főiskola dísztermében
Hegedűs András: Tisztelgés és köszöntés 547
Miklósvári Sándornak, az MM Pedagógusképző Osztály vezetőjének ünnepi beszéde 549
Ábrahám Ambrus akadémikus ünnepi beszéde 551
Kratofil Dezső ny. gyakorló iskolai igazgató ünnepi beszéde 553

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző