Bernhard Bröcker: Atomfizika

Ár: 2500 Ft

Megvásárolható

Kategória:

ötetünk az – SH atlaszokból már jól ismert módon – színes táblák és részletes szövegoldalak segítségével nyújt áttekintést az atom-, a mag- és a részecskefizika módszereiről és eredményeiről.
Előszó 5
Jelmagyarázat és rövidítések 8
Az első felfedezések
Az atomok és a molekulák, mint az anyag építőkövei 10
Elektromos elemi töltés, elektronok és ionok 12
Az elektromágneses sugárzás 4
Kvantumelmélet
Hullámok és részecskék 16
Kvantummechanika I. 18
Kvantummechanika II. 20
A Schrödinger-egyenlet megoldása 22
A Pauli-elv 24
Statisztikus fizika 26
Kvantumelektrodinamika 28
Atomhéj és molekulák
A hidrogénatom Bohr-féle modellje 30
A sugárzás elnyelése és kibocsátása 32
Az elemek periódusos rendszere 34
A periódusos rendszer felépítésének elve 36
Az alkáliatomok színképe 38
Többelektronos atomok 40
Röntgenspektrumok 42
Az atom mágneses tulajdonságai 44
Molekulák 46
Molekulaszínképek 48
Kristályok 50
Elektronállapotok a kristályokban 52
Lézer és mézer 54
Mérési módszerek
A gerjesztési energiák mérése 56
Optikai spektrométer 58
Interferométer 60
Röntgenspektroszkópia 62
Nagyfrekvenciás és mikrohullámú spektroszkópia 64
Kristályszerkezet-vizsgálat röntgensugarakkal, Raman-effektus 66
Magfizika
Az atommagok sajátosságai 68
Spin és a mágneses momentum 70
Kötési energiák 72
Magerők 74
Radioaktivitás 76
Alfa-bomlás 78
Béta-bomlás I. 80
Béta-bomlás II. 82
Paritás 84
A paritássértés kísérleti kimutatása 86
Gamma-bomlás I. 88
Gamma-bomlás II. 90
Magreakciók I. 92
Magreakciók II. 94
Maghasadás 96
Magmodellek
A héjmodell I. 98
A héjmodell II. 100
Kollektív modell 102
Optikai magmodell 104
Statisztikus gázmodell 106
A deuteron 108
Elemi részecskék
Fajtái és tulajdonságaik I. 110
Fajtái és tulajdonságaik II. 112
Megmaradási tételek és invarianciák I. 114
Megmaradási tételek és invarianciák II. 116
Megmaradási tételek és invarianciák III. 118
Rezonanciák és a kvark-elmélet 120
Antirészecskék 122
Kölcsönhatások
Töltött részecskék és az anyag kölcsönhatása 124
Elektronok kölcsönhatása anyaggal 126
Nagyenergiájú töltött részecskék 128
Elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal I. 130
Elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal II. 132
Neutronok kölcsönhatása az anyaggal 134
Koherens neutronszórás 136
Detektorok
Sugárzásdetektorok 138
Ionizációs kamrák 140
Proporcionális számlálók 142
Geiger-Müller-számlálócső 144
Szcintillációs számlálók I. 146
Szcintillációs számlálók II. 148
Félvezető számlálók 150
Cserenkov-számlálók 152
Elektromos nyomdetektorok 154
Koincidenciatechnika 156
Gammasugár-detektorok 158
A Mössbauer-effektus 160
Neutrondetektorok I. 162
Neutrondetektorok II. 164
Neutronspektroszkópia 166
Mágneses spektroszkópia 168
A tömegspektrométer 170
Részecske nyomdetektorok I. 172
Részecske nyomdetektorok II. 174
Részecske nyomdetektorok III. 176
Sugárforrások
Természetes sugárforrások, a részecskegyorsítók működésének elve 178
Elektron- és ionforrások 180
Egyenfeszültségű gyorsítók 182
Lineáris gyorsítók I. 184
Lineáris gyorsítók II. 186
Ciklikus gyorsítók, bétatron 188
Ciklotron I. 190
Ciklotron II. 192
Szinkrociklotron 194
Szinkrotron I. 196
Szinkrotron II. 198
A gyorsítótechnika újabb eredményei 200
Reaktorok
A reaktorok tulajdonságai és részegységeik 202
A négytényezős formula 204
Neutronok fékeződése és diffúziója I. 206
Neutronok fékeződése és diffúziója II. 208
Neutronok fékeződése és diffúziója III. 210
A kritikus térfogat 212
Heterogén reaktorok 214
Reaktordinamika 216
A reaktorok szabályozása 218
Kutatóreaktorok 220
Erőművi reaktorok 222
Tenyésztőreaktorok 224
Termonukleáris reakciók I. 226
Termonukleáris reakciók II. 228
Az atombomba 230
Sugárvédelem 232
Izotóptérkép 234
Atommagtáblázat 238
Fizikai állandók 250
Tárgymutató 251

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző