Dr. Szalay László, Ringler András: Biofizika

Előjegyezhető

Kategória:

TARTALOM:

Előszó 11
Bevezetés 13
A biofizika tárgya 13
A biofizika módszere 14
A biofizika anyagának rendszerezése 16
A membránok biofizikája (Ringler András) 17
A biológiai membránok felépítése 17
A membránok szerkezete 17
A szendvicsmodell 19
A folyadékmozaik-modell 20
A membránok fluiditása, lemezes modell 22
A membránok felszínének külső és belső szerkezete 24
Transzportjelenségek 25
Aktív és passzív transzport 25
Anyagtranszport membránokon 27
Elektromos membránjelenségek 28
Galvánelemek és koncentrációs elemek 28
A Donnan-féle membránegyensúly 30
A sejt elektromos tulajdonságai 32
Az izomműködés biofizikája (Ringler András) 35
Az izomműködés általában 35
Az izom felépítése 38
A miofibrillumok felépítése 39
A szarkomer felépítése 41
A szarkomer modellje és az izommáködés csúszási (sliding) mechanizmusa 43
A harántcsíkolt izom mechanikai tulajdonságai 55
Az aktív izomműködés 62
Az ingerület áttevődése az idegről és izomra 67
Az izom hőtermelése 72
Az izomműködés energiaforrásai 75
A simaizmok néhány tulajdonsága 78
Az érzékszervek biofizikája 82
A hallás 82
Az emberi hallószerv 82
A hallás elméletei 85
A hallószerv tulajdonságai 88
A hallószerv további tulajdonságai 92
Az állatok hanggal való tájékozódása 93
A beszéd szerve, az emberi hang jellemzői 95
A hangzók és a beszéd vizsgálatának néhány vonatkozása 97
A szem és a látás 102
Az emberi szem szerkezete 103
Az emberi szem tulajdonságai 104
A látás sejtszintű és molekuláris jelenségei 115
A látással kapcsolatos néhány hétköznapi jelenség 120
Kis frekvenciájú elektromágneses terek biológiai hatásai (Ringler András) 125
A természetes elektromágneses háttérsugárzás. A sugárhatások típusai 126
Az elektromos tér hatását befolyásoló tényezők 130
A hőhatás eloszlása a szövetekben. A mikrohullámok elnyelődése 135
Az elektromágneses tér közvetlen hatása az emberi ideg- és izomsejtekre 138
A biztonsági felső határintenzitások kijelölése 141
A biztonsági alsó határintenzitások kijelölése 144
Az elektromágneses tér hatása mikroorganizmusokra 145
Fejezetek a fotobiológiából 148
A fény biológiai hatása, akciós színkép 149
A fény által okozott inaktiváció 151
A proteinek és a nukleinsavak inaktivációja 151
Az inaktiváció általánosabb esetei. Vírusok, baktériumok inaktivációja 152
Gyógyulás a sugársérülésből, reaktiváció 155
Cirkadián ritmusok 158
A fény hatásai a cirkadián ritmusra, a ritmus fáziseltolódásai 159
A tobozmirigy mint biológiai óra 161
Cirkadián ritmusjelenségek az embernél 161
Bizonyítékok a membránok szerepére a cirkadián ritmusban 163
A cirkadián ritmusok membránmodellje 164
Extraokuláris fényérzékelés 165
Extraokuláris fényérzékenység a házi verébnél. Az extraokuláris fényérzékelés szerepe a mozgási aktivitás cirkadián ritmusában 165
A fotoszintézis biofizikája 168
Az elektrotranszportlánc és a Z-séma 168
A fotoszintézis értelmezésével összefüggő néhány kérdés. A két pigmentrendszer 170
A 2. fotokémiai rendszer működése és az oxigénkiválasztás 173
Az 1. fotokémiai rendszer reakciócentruma és működése 176
Modellvizsgálatok a fotoszintézis-kutatásban 177
A Nap energiájának hasznosítása biológiai folyamatokban 179
Az energiaellátás problémái 179
A napenergia befogadásának és raktározásának lehetőségei 180
A napenergia biológiai raktározásának lehetőségei 181
Hidrogéntermelő biológiai folyamatok hasznosítása energiaforrásként 183
Az életfolyamatokat kísérő lumineszcencia 186
Biolumineszcencia 187
A hipergyenge lumineszcencia 190
Elektrobiolumineszcencia 191
A fénysugárzás alkalmazása a gyógyászatban 192
A fotodinámiás hatás és a fénybetegségek 193
A fotobiológia néhány újabb területe 195
Átlátszatlan tárgyak abszorpciós színképe. Fotoakusztikus spektroszkópia 196
A különböző hullámhosszúságú sugárzások nem additív hatásai. Szinergizmus és antagonizmus 197
A lézersugárzás és a biológiai rendszerek kölcsönhatásai 198
Fitoluminográfia 200
A fotobiológiai folyamatok áttekintése 201
Fejezetek a sugárbiológiából 203
A fotobiológia és a sugárbiológia összehasonlítása 203
A sugárhatás fizikai jelenségei 205
A sugárzások kimutatása, mérése. Részecskeszámlálók 209
A dózis és mérése 211
Dózisfogalmak és -egységek 211
Doziméterek 215
Az ionizáló sugárzás hatása makromolekulákra és mikroorganizmusokra 218
A talánelmélet alkalmazása az ionizáló sugárzás hatásának vizsgálatában 223
Az ionizáló sugárzás hatásának vízaktiválási és egyéb elméletei 225
A sugárzások hatása sejthalmazokra 228
A sejthalmazok viselkedésének tanulmányozása. A kemosztát 230
A sugárhatás kvantitatív vizsgálata impulzusradiolízis módszerével 233
Az ionizáló sugárzások és az ember 234
A sugárzás hatásait befolyásoló főbb tényezők 235
A sugárzás hatásait az emberi szervezetben 236
Adatok a megengedhető maximális sugárzásokról 237
Radioaktív anyagok alkalmazása a biológiában 239
Az izotópindikátor módszer alapelvei és megvalósítása 239
Néhány példa a radioaktív izotópok indikátorként való felhasználására 243
A radioaktív izotópok sugárforrásként való felhasználása 246
A sugárzó anyagokkal való munka feltételei, sugárvédelem 247
A környezeti biofizika néhány problémája 250
A sugárzás mint környezeti tényező 251
A fény és az élővilág 251
Az ionizáló sugárzás mint környezeti tényező 261
A hőmérsékleti és egyéb környezeti tényezők 269
A hőmérséklet mint környezeti tényező 269
A légnyomás változása által okozott ártalmak embernél 276
Az infrahangok és biológiai hatásaik (Ringler András) 277
Az ember és a zaj 281
Az elméleti biológia néhány kérdése 286
A termodinamika biológiai alkalmazásai 286
A fényenergia fotoszintézisbeli átalakításának termodinamikai korlátai. Az optimális átalakítás spektroszkópiai feltételei 293
Hírközlés és szabályozás. A biokibernetika alapjai (Ringler András) 296
A rendszeranalízis és az irányításelmélet alapfogalmai 298
Az információelmélet alapfogalmai 301
A biofizika néhány filozófiai és világnézeti problémája 307
Az általánosított komplementaritási elv és mai megjelenése 307
A modellalkotás a biológiában 311
A szinergetika 312
Fizikai mérőmódszerek a biológiában 316
Általános mérési alapelvek 317
Átalakítók 317
Atomabszorpciós és atomfluoreszcenciás spektrofotometria 320
Az atomabszorpciós spektrofotemtria 321
Az atomfluoreszenciás spektroszkópia 326
Molekuláris abszorpciós spektroszkópia 326
Az abszorpciós színkép mérése 326
Differenciál-spektrofotometria 327
Differencia-spektrofotometria 329
Mikrospektrofotometria 332
Fotoakusztikus spektrofonometria 334
Molekuláris lumineszcenciaspektroszkópia 336
Fluoreszcenciakorrelációs spektroszkópia 339
Foszforimetria 342
Egyéb optikai módszerek 346
Raman spektroszkópia 346
Optikai rotációs diszperzió, cirkuláris dikroizmus és mágneses cirkuláris dikroizmus 351
A lézersugárzás alkalmazásának néhány területe 361
Rezonanciaspektroszkópiai módszerek 363
Az elektronspin-rezonancia és a mágneses magrezonanica-színkép 363
A Mössbauer-spektroszkópia és biológiai alkalmazásai 367
A sejtek szétválasztása és analízise 373
A sejtek szétválasztásának klasszikus módszere 373
A multiparaméteres sejtanalízis és sejtszeparálás 375
Képek automatikus kiértékelése 377
Biotelematria 381
Biokalorimetria 386
Felhasznált ill. ajánlott irodalom 390
Ábraforrások jegyzéke 396
Név- és tárgymutató 397

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző