George Gamow, John M. Cleveland: Fizika

Ár: 800 Ft

Megvásárolható

Kategória:

TARTALOM:

Helyünk a világegyetemben 1
Nagy és kicsi 1
A fizikában használatos egységek 4
A fizika módszerei 8
Nyugvó testek 11
Egyensúly és erők 11
Egyensúly és forgatónyomaték 12
Súlypont 15
Vektorok 18
Tetszőleges irányú erők 19
Súrlódás 22
Folyadékok nyomása 26
Pascal törvénye 28
Arkhimédész törvénye 29
Mozgó testek 38
A mozgást leíró mennyiségek 38
A mozgás oka 42
Tömeg és súly 43
Súly és szabadesés 47
Lejtők 50
Hajítás 52
Energia és impulzus 60
Munka és potenciális energia 60
Kinetikus energia 62
Energiaátalakulás 66
A Bernoulli-elv 68
Teljesítmény 70
Hatás és ellenhatás 72
Impulzus 74
Rakéták működése 77
A forgó mozgás 83
A forgó mozgás egyenletei 83
Tehetetlenségi nyomaték 84
Forgatónyomaték és forgás 86
Centripetális és centrifugális erő 87
A forgó mozgás munkája és energiája 89
Impulzusmomentum 91
Bolygópályák és mesterséges égitestek 97
Newton gravitációs törvénye 97
Gravitációs potenciál 99
Szökési sebesség 101
Bolygópályák 102
Rezgő mozgás 108
Young-modulus 108
Egyszerű harmonikus mozgás 110
Az egyszerű inga 113
Egyszerű harmonikus forgó mozgás 117
Rezonancia 121
Hullámok 121
Hullámkeltés 121
Hullámok visszaverődése 123
Hullámfajták 124
Periodikus hullámvonulatok 125
Állóhullámok 126
A hang 133
A hang terjedése 133
Ultrahang 137
Szuperszonikus mozgás és a lökéshullámok 137
A Doppler-effektus 140
Hőmérséklet és hő 145
Hőmérsékletmérés 145
Gázhőmérők 147
Az abszolút nullapont 49
A gázok nyomása 150
Az általános gáztörvény 155
Szilárd testek és folyadékok hőtágulása 156
Kalorimetria 159
Latens (rejtett) hő 161
Hővezetés 162
Hőáramlás 165
Hősugárzás 166
Nagy meleg és nagy hideg 167
Hő és energia 172
A hő mechanikai egyenértéke 172
Hő- és mechanikai energia 174
Entrópia 176
Elektrosztatika 181
Sztatikus elektromosság 181
Az atom szerkezetének kezdetleges modellje 183
Vezetők és szigetelők 184
Indukált töltések 185
Az elektroszkóp 187
Az elektromos tér 188
Elektromos potenciál 192
Gyakorlati elektromos egységek 194
Kapacitás 194
Elektromos áram 203
Galvánelemek 203
Elektromos ellenállás 205
Áramkörök 207
Soros kapcsolások 208
Párhuzamos kapcsolások 210
Elektromos teljesítmény és energia 212
Mágnesség 218
Mágnesek és mágneses terek 218
Áram és mágnesség 221
A mozgó töltésre ható erő 223
Mágneses fluxus 226
Tekercsek és elektromágnesek 226
Áramok a mágneses térben 228
Galvanométer, voltmérő, ampermérő 229
Áramok közötti kölcsönhatások 232
Elektromos áramfejlesztés 234
Változó fluxus 238
Transzformátorok és a váltóáram 240
Fényvisszaverődés és fénytörés 251
A fény visszaverődése 251
Síktükrök 253
Homorú és domború tükrök 254
A fénytörés 260
Prizmák 262
Lencsék 267
Lencserendszerek 270
Mikroszkóp 271
A távcső 274
A prizmás spektroszkóp 274
A fény 281
A fény sebessége 281
Fotometria 284
A színek 287
Az égbolt színe 289
A szivárvány 291
Miért törik meg a fény? 292
A fény hullámtermészete 298
Felületi hullámok 298
Huygens elve 302
Fényhullámok interferenciája 303
Optikai rácsok 306
A fénypolarizáció 309
A fény hullámtermészete 313
Az elektromágneses spektrum 315
A speciális relativitáselmélet 319
Az éter paradoxonja 319
Éterszél? 320
Relativisztikus mechanika 326
Tér – idő transzformáció 333
Mr. Tompkins 336
Idő és az űrutas 340
Energia – tömegtranszformáció 341
A mozgó tárgyak megjelenése 342
Általános relativitáselmélet 347
Gyorsulás és gravitáció 347
A fény gravitációs elhajlása 350
Az általános relativitáselmélet további következményei 352
Gravitáció és térgörbület 353
A görbült téridő-kontinuum 357
Az anyag molekurális szerkezete 359
A molekuláris hipotézis 359
Brown-féle mozgás 361
Molekulasugarak 364
A gázok kinetikus elmélete 367
Felületi feszültség és felületi energia 371
Párolgás 372
Monomolekuláris rétegek 374
Diffúzió 376
Az anyag elektromos tulajdonságai 379
Pozitív és negatív ionok 379
Faraday törvényei 381
Elektromos vezetés gázokban 385
Az elektron töltésének és tömegének viszonya 386
Az elektron töltése és tömege 388
Thomson atommodellje 389
Rutherford atommodellje 390
Elektromos vezetés szilárd testekben 393
Félvezetők 394
Termikus emisszió 396
Kristály egyenirányítók 396
Tranzisztorok 398
Napelemek és radioaktív áramforrások 398
Az energiakvantum 401
Izzó testek fényemissziója 401
Infravörös és ultraibolya sugárzás 403
Az “ultraibolya katasztrófa” 403
Az energiakvantum születése 405
A fényelektromos hatás rejtélye 408
A Comptom-effektus 412
A Bohr-féle atommodell 416
Bohr-pályák 416
Sugárzás és energiaszintek 22
A Bohr-elmélet sikerei és korlátai 423
Az atom szerkezete 427
Kvantumszámok 427
Elektronhéjak és a periódusos rendszer 430
A periódusos rendszer 432
A vegyérték és a kémiai kötések 433
Többelektromos atomok színképei 435
Lézerek 436
Folytonos színképek 438
Röntgensugarak 440
A részecskék hullámtermészete 443
De Broglie-hullámok 443
A határozatlansági összefüggés 449
Valószínűségi hullámok 51
Radioaktivitás és az atommag 455
A radioaktivitás felfedezése 455
Az atommag szerkezete 457
Csősugarak és izotópok 458
Alfa-, béta- és gamma-sugarak 460
Radioaktív elemek családfái 462
Bomlási energiák 464
Felezési idő 464
Urán – ólom kormeghatározás 466
Kormeghatározás szénnel 467
Kormeghatározás tríciummal 470
Mesterséges magátalakítások 473
Atommaghasítás 473
Magreakciók fényképezése 474
Buborékkamra 477
Az első részecskegyorsítók 477
A “Van de Graaff” 478
A ciklotron 480
Egyéb részecskegyorsítók 482
Az atommag szerkezete 486
Nukleonok 486
Magmodellek 487
Tömegdefektus és a mag kötési energiája 489
Tömegdefektus és magreakciók 491
Fúzió és maghasadás 492
A mag potenciálgátja 494
Alagúteffektus 495
Alfa-bomlás és töltött részecske reakciók 496
Nagyenergiájú magfolyamatok 500
A maghasadás felfedezése 500
Hasadási neutronok 502
Hasadóképes után – 235 503
Fermi atommáglyája és a plutónium 504
Kritikus méret 506
Atomreaktorok 506
Atombombák 508
Fúziós reaktorok 509
Titokzatos részecskék 514
A pozitron: antielektron 514
Párképződés és megsemmisülés 516
Antriprotonok és antineutronok 517
A ravasz neutrino 519
Kicserélődési erők és a mezonok 520
Több és több részecske 524
Biofizika 528
A szem alkalmazkodása 528
A színes látás 531
A beszéd és a hallás 533
A sugárzások biológiai hatásai 536
A sugárzások orvosi felhasználása 537
Radioaktív izotópok mint nyomjelzők 538
Az élet termodinamikája 539
Geofizika 544
Minél mélyebb, annál melegebb 544
Földrengések 545
Miért meleg a Föld belseje? 549
Hegyek fönt és lent 550
Úszó kontinensek 553
A hegyek fölemelkedése 555
Földmágnesség 557
A légkör fizikája 559
Asztrofizika 564
A bolygók légköre 564
Csillag-atmoszférák 566
További spektroszkópiai információk 567
Az anyag tulajdonságai a Nap belsejében 568
A Nap energiatermelése 570
A karbon-ciklus és a H-H reakció 571
Napunk jövője 573
Táblázatok 577
Megoldások 580
Név- és tárgymutató 592

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző