Magyar kódex 1. / CD-ROM melléklettel

Előjegyezhető

Kategória:

Múltunk tükörképe színes és töredezett, mint egy római mozaik, melyet szétszántott az utókor gondatlan munkagépe. Úgy esett szét alkotóelemire, hogy egy-egy részlet örökre, helyrehozhatatlanul elveszett számunkra, míg vannak olyan mozaikszemek, melyek talán értelmezhetővé teszik a letűnt korok ránk maradt emlékeit. Az egyes ismeretek, emlékfoszlányok egymáshoz illesztése gondos mérlegelést kíván – erre vállalkozott a sorozat kutatókból és oktatókból álló szerzői közössége: legjobb szándékuk szerint, mai tudásuk legjavával. A Magyar Kódex hat kötetben fogja át művelődéstörténetünk egymást követő korszakait, a kezdetektől napjainkig. Hasonló igényű áttekintésre több mint fél évszázad óta nem volt példa, így évezredünk végén a legújabb tudományos eredményeket közérthető módon előadva, méltó helyre kerülhet a sorozat a művelt nagyközönség könyvespolcán.

TARTALOM:

Történelem
Őstörténet / Szentpéteri József 7
A magyarság eredete 7
Az önállósodás útján 10
Levédia és Etelköz 12
A honfoglalás kora / Szentpéteri József 19
A társadalom felépítése 19
Letelepedés, „kalandozások” 22
Az államszervezés kora / Farkas Andrea 31
Géza nagyfejedelem 31
István király uralkodása 35
Támadások az új rend ellen 41
Trónviszályok és konszolidáció / Zsoldos Attila 45
A trónviszályok kezdetei 45
A király és a hercegek 51
Konszolidáció a 11-12. század fordulóján 55
A korai királyság utolsó évtizedei / Zsoldos Attila 59
Aktivizálódó külpolitika 59
Bizánc árnyékában 60
Virágkor a 12. század végén 62
A tatárjárás kora / Zsoldos Attila 65
Az új berendezkedés 65
Az Aranybullák 67
A konzervatív fordulat 69
A katasztrófa 70
Az ország újjépítése 72
Az utolsó Árpádok / Zsoldos Attila 77
A bárók és familiárisaik 77
A „kun” László király 79
A korai rendiség 81
A magyar nyelv
Nyelvünk régmúltja / Szakács Margit 131
Nyelvtörténeti bevezetés 131
Előmagyar kor 132
Ősmagyar kor 133
A korai ómagyar kor nyelvi emlékei / S. Hámori Antónia 136
Nyelvi szórványok 137
A szövegemlékek 140
A glosszák 143
A kor nyelvi rendszere / S. Hámori Antónia 144
A szókészlet 144
A nyelvtani rendszer 145
Irodalom
Irodalmunk kezdetei 153
A szájhagyományozás emlékei / Szakács Margit 153
Az irodalom születése Magyarországon / Szovák Kornél 163
Külső feltételek / Szovák Kornél 165
A hordozó közeg: a nyelv 165
Az iskolázás 167
Könyvek és könyvtárak 171
A közönség és az alkotás helyszínei 173
Tartalmi jellemzők / Szovák Kornél 174
Az alkotás szintjei 174
A művek tartalmi besorolása 174
Az irodalom korszakai 176
Az Árpád-kori irodalom hagyományozódása 177
A szerzők / Szovák Kornél 180
Nevesek és névtelenek 180
Külföldiek Magyarországon – magyarok külföldön 182
A művek / Szovák Kornél 185
A jogi írásbeliség 185
A műfajok 186
A történetírás 193
Művészetek
Művészettörténet / Szentpéteri József-Kerny Terézia 233
A honfoglalás kor művészete 233
A Szent István-kori művészet 236
Román kor 247
Korai gótika 258
Zenetörténet / Mezei János 260
Őstörténetünk zeneisége 260
A keresztény zenekultúra 263
Liturgia és zenei alapvetés 264
Kottás forrásaink és a magyar kottaírás 265
Újabb zenei hatások 266
Kolostori zeneélet 266
Világi zeneélet és népzene 268
Tánctörténet / Felföldi László 269
Őstörténeti vonatkozások 269
Az Árpád-kor táncművészete 271
Hitvilág és egyháztörténet
Hit és vallás 281
A pogány magyarok hitvilága / Pokorny Péter 281
A keresztény térítés kezdetei / Csikhon Judit 284
Szent István öröksége / Szovák Kornél 288
Soknyelvű, sokszokású ország 288
Az első örökösök 291
A hit megszilárdulása 292
Császár és pápa közt / Szovák Kornél 294
Kálmán és az egyházi reform 294
A szerzetesek évszázada 295
Az egyházszervezet 299
A pápaság árnyékában / Szovák Kornél 300
Új szerzetesrendek 300
Legátusok Magyarországon 301
Egyház és társadalom az Árpád-kor végén 302
Táj és nép
Történeti földrajz / Pokorny Péter 309
Természetföldrajzi bevezetés 309
Az ezredforduló Kárpát-medencéje 310
A magyar királyság és szomszédai / Zsoldos Attila 312
Az ország képe 312
A szomszédok 315
Az ország igazgatása / Zsoldos Attila 317
Az udvar és az ispánságok 317
A megye intézménye 318
A tartományok 320
Az ország nem magyar lakói / Zsoldos Attila 321
A keleti jövevények 321
A nyugati bevándorlók 323
Életmód
Honfoglalás kori gazdálkodás / Jóni Sándor 329
Állattenyésztés 329
Vadászat és halászat 332
Földművelés és gyűjtögetés 333
Kézművesség 333
Árpád-kori gazdaság 337
Mezőgazdaság / Tringli István 337
Kézművesség / Takács Miklós 338
Pénz és kereskedelem / Zsoldos Attila 342
Település és lakóhely 346
Honfoglalás kori viszonyok / Szentpéteri József 346
Középkori településtörténet / Zsoldos Attila-Takács Miklós-Siklósi Gyula 347
Árpád-kori társadalom / Zsoldos Attila 358
Szabadok és szolgák 358
A nemesség és a kötött szabadság 358
A szolgálónépek világa 360
A királyi szerviensek és nemesek 362
A jobbágyparasztság kialakulása 363
Mindennapi élet 364
Nemek közötti munkamegosztás / Csikhon Judit-Jóni Sándor 364
Honfoglalás kori ruházkodás / Szentpéteri József 365
Árpád-kori viselet és fegyverzet / Csukovits Enikó-Kovács László 366
Kitekintés / Zsoldos Attila 376
Időrend 383
Irodalom 401
A képek jegyzéke 417
Névmutató 433

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

Az Árpádok világa - Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig.

Közreműködő

Szentpéteri József (szerk.)

Sorozat

Magyar Kódex

Kiadás éve

2001

Oldalszám

437 + CD-ROM