Bachofen, Kárpáty, Mohay,i Györgyné: A mítosz és az ősi társadalom

Előjegyezhető

Kategória:

Johann Jakob Bachofen kutatásai rendkívül sokrétűek voltak. Elmélyülten tanulmányozta a római jog történetét, s kiterjesztette kutatásait az antik görög és itáliai társadalom fejlődésének sajátos vonásaira is. Tudományos vizsgálatait kiegészítette a régészet, összehasonlító vallástörténet és néprajz eredményeivel is.
Elemzéseit elsősorban za1861-ben megjelent Az anyajog című nagy művében foglalta össze, arra a következtetésre jutva, hogy a társadalom fejlődésének meghatározott fokán az anyához fűződő kapcsolatok a döntő tényezők. E fokot Bachofen a matriarchátus korának nevezte. Eredményeit Marx és Engels nagyra becsülték, s szigorú kritikával, de beleépítették tudományos elméletükbe. A Bachofen halála óta eltelt közel egy évszázad etnológiai kutatásai természetesen sokat változtattak a neves tudós eredményeinek megítélésén. De munkásságának pozitív vonásait, a tények összegyűjtésében megnyilvánuló körültekintését, elemzéseinek bátorságát és ötletgazdagságát mindig elismerték.
Könyvünk, melyet Sarkady János állított össze, először ismerteti meg olvasóinkat magyarul Bachofen írásaival. A magvas előszó, a gazdag jegyzetanyag és néhány illusztráció jól egészíti ki a neves tudós elemzéseit.

TARTALOM
Johann Jakob Bachofen 5
A sírszimbolika
Bevezetés 25
Előszó (Ürögdi Györgyné fordítása) 27
A misztériumok három tojása 30
A 3. tábla sírfestményének leírása. A tojások és kettős színük. Példák hasonló színpárosításra műemlékekről és irodalmi szövegekből. Jelentésük. A kétszínű tojás és a koszorú a bakchikus misztériumokban 30
A tojás, mint a bakchikus beavatás jele a síremlékekben. Néhány műemlék, különösen egy még publikálatlan müncheni márványtöredék, a karlsruhei múzeumban őrzött sírlámpatartó, s egy vulci balsamarium vizsgálata 46
Folytatás. A cirkuszi szentélyek és kultuszok a tojások jelentésének fényében. Részletesebb elemzés a játékok összefüggéséről a vízzel és a halotti ünnepségekkel. A szarkofágokon való ábrázolásuk jelentése 48
A cirkuszi tojások hetes számának és a cirkuszi játékok szepulkrális funkciójának magyarázata eddigi eredményeink alapján (Mohay András fordítása) 58
A kötélfonó Oknos: egy sírkép értelmezéséhez 61
Az emlékek és az írott források 61
A szövés, fonás, valamint a szőttes és a kötél jelentése 68
A mocsári növények szerepe az ősi természeti vallásban. Az ultronea creatio és szentsége 74
A mocsarak és mocsári növények vizsgálata. Vallásos tiszteletük kimutatása mítoszokból, kultikus szokásokból és egyes istenségekhez fűződő kapcsolatukból. E nézetek alkalmazása Oknos kötelére 76
Az Oknos-ábrázolások további részleteinek vizsgálata. A kötélfonó öregsége. Ennek jelentése és összefüggése az Oknos-szimbólum alapeszméivel 79
Az Oknos-ábrázolás második fő eleme, azaz a kötelet harapdáló nőstény szamár vizsgálatának bevezetés. A teremtő és a romboló elv ellentéte. A kötél látható végének jelentése 85
A szamár jelentősége 88
A fonó és a felfaló elv ellentéte. A látható világ örök folyama, amelyet a két elv együttes munkája hoz létre 89
Az Oknos-szimbólum bekerülése a sírokba. Szepulkrális jelentősége. Oknos mint alvilági vezeklő. Kapcsolata a Danaidákka. A Danaida-mítosz és a benne rejlő misztériumi gondolat értelmezése 91
A Villa Pamfili sírfestményének pihenő Oknosa. A vezeklő és felszabadult aggastyán közötti különbség. Az Okons-szimbólum egykori természetszimbolikai jelentésének és teljes spiritualizációjának egybevetése 92
Az anyajog
Bevezetés 97
Előszó és bevezetés (Kárpáty Csilla fordítása) 99
Lykia
A lykiai anyajog bizonyítékainak összeállítása 139
Bellerohontés, az anyajog megalapítója és az amazonok legyőzője 141
A halál gondolatának uralma a Bellerophontés-mítoszban 143
A falevél-hasonlat és összefüggése a lykiai anyajog anyagi-természeti elvével 146
A lykiai anyajog alapjául szolgáló vallási fokozat megállapítása és jellemzése 148
Bellerophontés magatartása az asszonyokkal szemben. A démétéri elv viszonya az anyajoghoz 148
Ennek ellentéte a nemi viszonyok teljes természetiségével. A házasságon kívüli és hetairikus életformák történeti bizonyítékainak összeállítása, a lykiai elvvel szembeni ellentétükben. A gynaikokratia keletkezése, helye az emberi nem fejlődésében 152
Az anyajog átmeneti helyzete a természeti nemi kapcsolat és az apajog között. Párhuzam a holddal és ennek kozmikus helyzetével a föld és a nap között. A gynaikokratia kapcsolata a holdkultusszal, az apajogé a napelvvel 164
A gynaikokratia összefüggése a hősi dicsőséggel, az eunómiával és a nép igazságszeretetével. Ennek amazonsággá való fokozódása 169
Kréta
A gynaikokratia befolyása az állam üdvére, Diodóros 4,80 szerint. A krétai lasios Déméter mellett, a halhatatlanság a női elv oldalán az anyajoggal való összefüggésben 172
A mítosz további vizsgálata. A természet női-anyagi oldalának uralma, a férfiúi oldal alárendeltsége 175
A gondolat ábrázolása a krétai Zeus és Rhea anya viszonyában 177
A föld- és holdistennőkkéne elképzelt természetanyák uralma Krétán, és összefüggése a gynaikokratiával. Ariadné mint békét és szövetséget szerző királynő 177
Előrehaladás a hold-elvről, a nap-elvig, és ennek viszonya az anyajog fokozatos alávetéséhez a paternitás rendszere által 178
A férfiúság három fokozata: a poseidóni-tellurikus, a lunáris és a soláris, különös tekintettel a krétai vallás elképzeléséhez 180
Kréta viszonya Attikához és Théseushoz 181
Athén
Augustinus elbeszélése De civ. Dei 18,9 182
Ennek összehasonlítása Ephoros elbeszélésével (Strabón 9,420). Mindkettő alapja: emlékezés az őskori anyajogra, és ennek egy magasabb élv általi legyőzésére 183
Ennek a küzdelemnek a bizonyítása Aischylos Eumenisek c. tragédiája Orestés mítoszában 186
Aischylos ábrázolásának további vizsgálata. Az amazonok legyőzése Théseus által, és az athéni férfi-jog megalapítása 191
Folytatás. Az anyai elv chthonikus természete az apai jog olymposi természetével szemben 194
Az anyajogtól az apajogig való haladás a vallás haladása. Az alulról felfelé irányuló fejlődés törvénye 203
Folytatás. Az Erinnysök különleges kapcsolata az anyasághoz és védelméhez. Az Erinnysök tellurikus jogának vértörvénye és ellentéte a megtisztítás apollóni törvényével 204
Az anyajog küzdelme az apóllóni elvvel Aischyols Agamemnójában 207
Nemesis-Léda anyai-tellurikus istentermészetének bizonyítása 211
A fizikai anyaságnak a iustitia eszméjévé, a föld fogalmának a jog fogalmával való kibővítése. A legrégibb anyajog tellurikus jog 214
Az ősi attikai jog egyes emlékei. Théseushoz kapcsolódó ünnepek. Az Ióxidák eredetmondája és kultusza 215
A káriai asszonyok eltérő magatartása az ión és a dór hódítókkal szemben. Egyes, az ősi gynaikokratiával kapcsolatos szokások vizsgálata 218
További idekapcsolható szokások. Zárómegjegyzés a görögség előtti és a görög kultúra viszonyáról 221
Egyiptom
A Danaidák. Mítoszok gynaikokratikus alapja 224
A Danaidák mitológiai jelentősége és annak összefüggése az anyajog alapjával 226
A gynaikokratia az egyiptomi királyi házban. Ennek visszavezetése Isis Osiris fölötti előjogára 230
A gynaikokratikus szemlélet bizonyítása a jog kapcsolatában a női természeti elvvel, különösen Isisszel 234
Az eszme általános volta és kifejezése a női dyas által. E legrégibb fizikai-anyai jog elvének megvilágítása 239
A szabadság és egyenlőség természtei joga és összefüggése a női-tellurikus jogfelfogással. Az alak, amelyben a jognak ez a része a rómaiaknál megjelenik. A gynaikokratikus kultúrfokhoz tartozó jog jellemzése, és utalás az emberi jogfejlődés törvényére 244
Ceres és Déméter kapcsolata a joghoz, különösen a plebejus-anyai elvhez. Ellentét a patrícius paternitással 250
Déméter mint a gynaikokratia és a hozzákapcsolódó egész műveltségi állapot alapja és példaképe 253
Előrehaladás a paternitás fényjoga felé Hypermnéstra törzsében. Perseus. Héraklész 256
Orchomenos és a Minyasok
Az argonautika vallási jelentősége és összefüggése a gynaikokratiával. Médeia beavatott jellege. Az iasóni-aiol házassági – jog 258
A dionysosi gynaikokratia. Dionysos külsőleges kapcsolata a nők világához 263
A bakchikus kultusz belső rokonsága a női természettel, következményei és megnyilatkozásai 268
A dionysosi asszonyi élet erotikus fejlődése és befolyása a népek életének alakulására 271
A dionysosi férfiúság. Különböző fokainak ábrázolása a legmélyebb poseidónitól a legmagasabb solárisig, ennek viszonya az apollóni fénytermészethez 274
A dionysosi és apollóni paternitás megfelelő alakulása, viszonyuk és küzdelmük kimenetele 278
Az anyajog, a dionysosi és az apollóni patrenitás fokozatainak sorrendje az örökbefogadás fejlődésésben. Örökbefogadás a szülési aktus utánzásával. Az imitatio nautrae analóg esetei 280
Élis
A Pisatisra vonatkozó hagyományok vizsgálata. Oinomaos és legyőzése Pelops által. Átmenet a legmélyebb tellúrizmusból Hippodameia házassági gynaikokratiájához 288
A magasabbrendű pelopsi vallási fok és a férfiúi elv emelkedése Pelops által 291
Az epizephyrosi lokrisiak 296
A kantaberek 303
Tanaquil mondája
Előszó és bevezetés (Mohay András fordítása) 313
A kutatás feladata, alapeszméi és módszere 315
Tarquinius Priscus és Servius Tulliu királyok trónra kerülésének mondái 346
A római hagyomány 350
Tanaquil alakjának fő jellemzője a római hagyományban 353
Hasonló nőalakok az ázsiai királymítoszokban 354
Hasonló nőalakok az ázsiai királymítoszokban 356
Hasonló nőalakok az ázsiai királymítoszokban 356
A Tanaquil és az ázsiai dinasztikák királynéi közötti párhuzam részletesebb kifejtése 360
A Tanaquil és az ázsiai dinasztikák királynéi közötti párhuzam részletesebb kifejtése (folytatás) 360
Servius Tullius király születésének mondái 362
A róma hagyomány 362
A római hagyomány magyarázata az asszír Skaiák kultikus szokásaiból 368
Az ázsiai hagyomány római átformálása 373
A hetairai ázsiai királynéból a római matróna példaképe lesz 373
A kultikus eszme historizálása. Tanaquil mondájának kialakulása. A vallásos történelemformálás. Ésszerű pragmaiktus megteremtésére irányuló kísérletek. Eredménytelenségük. Zárszó 377
Függelék
Történelmi és mitológiai személyek 387
Földrajzi, nép- nemzetség és törzsnevek 438
Johann Jakob Bachofen válogatott művei 451
Az ősi társadalommal foglalkozó magyar nyelvű könyvek 454
Rövidítések 456

Készleten

Kiadó

Kötés típusa

Szerző

Alcím

Válogatott írások

Fordító

Sarkadi János

Kiadás éve

1978

Oldalszám

466